1. kai hkousen ioudaV to onoma twn rwmaiwn oti eisin dunatoi iscui kai autoi eudokousin en pasin toiV prostiqemenoiV autoiV kai osoi an proselqwsin autoiV istwsin autoiV filian kai oti eisi dunatoi iscui

2. kai dihghsanto autw touV polemouV autwn kai taV andragaqiaV aV poiousin en toiV galataiV kai oti katekrathsan autwn kai hgagon autouV upo foron

3. kai osa epoihsan en cwra spaniaV tou katakrathsai twn metallwn tou arguriou kai tou crusiou tou ekei

4. kai katekrathsan tou topou pantoV th boulh autwn kai th makroqumia kai o topoV hn apecwn makran ap' autwn sfodra kai twn basilewn twn epelqontwn ep' autouV ap' akrou thV ghV ewV sunetriyan autouV kai epataxan en autoiV plhghn megalhn kai oi epiloipoi didoasin autoiV foron kat' eniauton

5. kai ton filippon kai ton persea kitiewn basilea kai touV ephrmenouV ep' autouV sunetriyan autouV en polemw kai katekrathsan autwn

6. kai antiocon ton megan basilea thV asiaV ton poreuqenta ep' autouV eiV polemon econta ekaton eikosi elefantaV kai ippon kai armata kai dunamin pollhn sfodra kai sunetribh up' autwn

7. kai elabon auton zwnta kai esthsan autoiV didonai auton te kai touV basileuontaV met' auton foron megan kai didonai omhra kai diastolhn

8. kai cwran thn indikhn kai mhdian kai ludian apo twn kallistwn cwrwn autwn kai labonteV autaV par' autou edwkan autaV eumenei tw basilei

9. kai oti oi ek thV elladoV ebouleusanto elqein kai exarai autouV

10. kai egnwsqh o logoV autoiV kai apesteilan ep' autouV strathgon ena kai epolemhsan proV autouV kai epeson ex autwn traumatiai polloi kai hcmalwtisan taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn kai epronomeusan autouV kai katekrathsan thV ghV kai kaqeilon ta ocurwmata autwn kai katedoulwsanto autouV ewV thV hmeraV tauthV

11. kai taV epiloipouV basileiaV kai taV nhsouV osoi pote antesthsan autoiV katefqeiran kai edoulwsan autouV meta de twn filwn autwn kai twn epanapauomenwn autoiV sunethrhsan filian

12. kai katekrathsan twn basilewn twn egguV kai twn makran kai osoi hkouon to onoma autwn efobounto ap' autwn

13. oiV d' an boulwntai bohqein kai basileuein basileuousin ouV d' an boulwntai meqistwsin kai uywqhsan sfodra

14. kai en pasin toutoiV ouk epeqento autwn oude eiV diadhma oude periebalonto porfuran wste adrunqhnai en auth

15. kai bouleuthrion epoihsan eautoiV kai kaq' hmeran ebouleuonto triakosioi kai eikosi bouleuomenoi dia pantoV peri tou plhqouV tou eukosmein autouV

16. kai pisteuousin eni anqrwpw arcein autwn kat' eniauton kai kurieuein pashV thV ghV autwn kai panteV akouousin tou enoV kai ouk estin fqonoV oude zhloV en autoiV

17. kai epelexato ioudaV ton eupolemon uion iwannou tou akkwV kai iasona uion eleazarou kai apesteilen autouV eiV rwmhn sthsai filian kai summacian

18. kai tou arai ton zugon ap' autwn oti eidon thn basileian twn ellhnwn katadouloumenouV ton israhl douleia

19. kai eporeuqhsan eiV rwmhn kai h odoV pollh sfodra kai eishlqosan eiV to bouleuthrion kai apekriqhsan kai eipon

20. ioudaV o kai makkabaioV kai oi adelfoi autou kai to plhqoV twn ioudaiwn apesteilan hmaV proV umaV sthsai meq' umwn summacian kai eirhnhn kai grafhnai hmaV summacouV kai filouV umwn

21. kai hresen o logoV enwpion autwn

22. kai touto to antigrafon thV epistolhV hV antegrayan epi deltoiV calkaiV kai apesteilan eiV ierousalhm einai par' autoiV ekei mnhmosunon eirhnhV kai summaciaV

23. kalwV genoito rwmaioiV kai tw eqnei ioudaiwn en th qalassh kai epi thV xhraV eiV ton aiwna kai romfaia kai ecqroV makrunqeih ap' autwn

24. ean de ensth polemoV rwmh protera h pasin toiV summacoiV autwn en pash th kurieia autwn

25. summachsei to eqnoV twn ioudaiwn wV an o kairoV upografh autoiV kardia plhrei

26. kai toiV polemousin ou dwsousin oude eparkesousin siton opla argurion ploia wV edoxen rwmh kai fulaxontai ta fulagmata autwn ouqen labonteV

27. kata ta auta de ean eqnei ioudaiwn sumbh proteroiV polemoV summachsousin oi rwmaioi ek yuchV wV an autoiV o kairoV upografh

28. kai toiV summacousin ou doqhsetai sitoV opla argurion ploia wV edoxen rwmh kai fulaxontai ta fulagmata tauta kai ou meta dolou

29. kata touV logouV toutouV outwV esthsan rwmaioi tw dhmw twn ioudaiwn

30. ean de meta touV logouV toutouV bouleuswntai outoi kai outoi prosqeinai h afelein poihsontai ex airesewV autwn kai o an prosqwsin h afelwsin estai kuria

31. kai peri twn kakwn wn o basileuV dhmhtrioV sunteleitai eiV autouV egrayamen autw legonteV dia ti ebarunaV ton zugon sou epi touV filouV hmwn touV summacouV ioudaiouV

32. ean oun eti entucwsin kata sou poihsomen autoiV thn krisin kai polemhsomen se dia thV qalasshV kai dia thV xhraV

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina