1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad uðete u zemlju gdje æete boraviti i koju vam ja dajem,

3. pa budete prinosili Jahvi paljenu žrtvu, paljenicu ili klanicu, zavjetnicu ili dragovoljnu žrtvu, ili žrtvu prigodom svojih svetkovina - praveæi tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris Jahvi -

4. neka prinositelj prinese svoj dar Jahvi: prinosnicu od desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u èetvrtini hina ulja.

5. Uz paljenicu ili uz klanicu prinesi èevrtinu hina vina za ljevanicu na svako janje.

6. Povrh ovna prinesi kao prinosnicu dvije desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u jednoj treæini hina ulja;

7. i vina za ljevanicu prinesi treæinu hina na ugodan miris Jahvi.

8. Ako Jahvi prinosiš junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvršiš zavjet ili kao prièesnicu,

9. neka se onda uz junca prinesu tri desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u pola hina ulja,

10. a za ljevanicu prinesi pola hina vina kao paljenu žrtvu na ugodan miris Jahvi.

11. Neka se tako postupi uza svakoga vola i uza svakoga ovna, uza svaku glavu sitne stoke, ovce ili koze:

12. koliko ih god prinesete, za svako pojedino tako uèinite, veæ prema njihovu broju.

13. Svaki domorodac neka postupa ovako kad prinosi žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi.

14. I ako koji stranac koji živi meðu vama, ili æe biti meðu vašim potomcima, htjedne prinijeti žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite.

15. Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. To je trajan zakon za vaše naraštaje: pred Jahvom, kako je s vama, tako neka bude i sa strancem.

16. Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi.'"

17. Jahve reèe Mojsiju:

18. "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad doðete u zemlju u koju vas vodim

19. i budete jeli kruh te zemlje, prinesite podizanicu Jahvi.

20. Kao prvinu iz svojih naæava prinesite jedan kolaè kao podizanicu; prinesite ga kao i podizanicu s gumna.

21. Od prvine svojih naæava davajte Jahvi podizanicu od naraštaja do naraštaja.'"

22. "Ako nehotice pogriješite te ne budete obdržavali koju od zapovijedi što ih je Jahve objavio po Mojsiju -

23. sve što vam je Jahve zapovjedio po Mojsiju, odonda kad vam je izdao zapovijedi pa dalje od koljena do koljena -

24. onda: ako je to poèinjeno nepažnjom zajednice, neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris Jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom i jednoga jarca kao okajnicu.

25. Neka sveæenik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom, pa æe im biti oprošteno. Bila je samo nepažnja, a oni su prinijeli svoj dar - paljenu žrtvu Jahvi - i okajnicu pred Jahvom za svoju nepažnju.

26. Bit æe oprošteno svoj izraelskoj zajednici, a tako i strancu koji meðu njima boravi, jer se sav narod iz nepažnje ogriješio.

27. Pogriješi li iz nepažnje pojedinac, neka prinese jedno žensko kozle od godine dana kao okajnicu.

28. Neka sveæenik obavi obred pomirenja pred Jahvom nad osobom koja je nehotice pogriješila od nepažnje. Kad nad njom obavi obred pomirenja, bit æe joj oprošteno.

29. Kada tko pogriješi nepažnjom, neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi meðu vama.

30. Ali onaj koji nešto uèini naumice, bio on domorodac ili stranac, taj na Jahvu huli. Takav neka se istrijebi izmeðu svoga naroda

31. jer je prezreo Jahvinu rijeè i prekršio njegovu zapovijed. Neka se takav iskorijeni. Neka njegova krivnja padne na nj!"

32. Kad su Izraelci bili u pustinji, naðu èovjeka kako kupi drva u subotnji dan.

33. I oni koji su ga našli da kupi drva dovedu ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici.

34. Stave ga pod stražu, jer još nije bilo odreðeno što treba s njim uèiniti.

35. "Toga èovjeka treba pogubiti!" - reèe Jahve Mojsiju. "Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica."

36. Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasu ga kamenjem te on poginu, kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.

37. Reèe Jahve Mojsiju:

38. "Govori Izraelcima i reci im: neka od naraštaja do naraštaja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubièastu vrpcu.

39. Imat æete rese zato da vas pogled na njih sjeæa svih Jahvinih zapovijedi. Vršite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim oèima, što vas tako lako zavode na bludnost.

40. Tako æete se sjeæati svih mojih zapovijedi, vršit æete ih i bit æete posveæeni svome Bogu.

41. Ja sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bogom. Ja, Jahve, Bog vaš."

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina