1. A kad je zid bio sagraðen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su èuvari na vratima i pjevaèi i leviti.

2. Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrðave, jer je ovaj bio èovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.

3. Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete izmeðu žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kuæi.

4. Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagraðenih kuæa.

5. A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odliènike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu naðoh zapisano:

6. Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.

7. Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:

8. Paroševih sinova: dvije tisuæe stotinu sedamdeset i dva;

9. sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;

10. Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!

11. Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuæe osam stotina i osamnaest;

12. sinova Elamovih: tisuæu dvjesta pedeset i èetiri;

13. Zatuovih sinova: osam stotina èetrdeset i pet;

14. sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;

15. Binujevih sinova: šest stotina èetrdeset i osam;

16. sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;

17. Azgadovih sinova: dvije tisuæe tri stotine dvadeset i dva;

18. sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;

19. Bigvajevih sinova: dvije tisuæe šezdeset i sedam;

20. sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;

21. Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;

22. sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;

23. Besajevih sinova: trista dvadeset i èetiri;

24. sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;

25. Gibeonovih sinova: devedeset i pet;

26. ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;

27. ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;

28. ljudi iz Bet Azmaveta: èetrdeset i dva;

29. ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina èetrdeset i tri;

30. ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;

31. ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;

32. ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;

33. ljudi iz Neba: pedeset i dva;

34. sinova drugoga Elama: tisuæu dvjesta pedeset i èetiri;

35. Harimovih sinova: trista dvadeset;

36. ljudi iz Jerihona: trista èetrdeset i pet;

37. ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;

38. sinova Senajinih: tri tisuæe devet stotina i trideset.

39. Sveæenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuæe Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;

40. Imerovih sinova: tisuæu pedeset i dva;

41. sinova Fašhurovih: tisuæu dvjesta èetrdeset i sedam;

42. Harimovih sinova: tisuæu i sedamnaest.

43. Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i èetiri.

44. Pjevaèa: Asafovih sinova: stotinu èetrdeset i osam.

45. Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.

46. Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,

47. sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,

48. sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,

49. sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,

50. sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,

51. sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,

52. sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,

53. sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,

54. sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,

55. sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,

56. sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.

57. Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,

58. sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,

59. sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.

60. Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.

61. Slijedeæi ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:

62. sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina èetrdeset i dva.

63. A od sveæenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kæeri Barzilaja Gileaðanina te uzeo njegovo ime.

64. Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naæi: bili su iskljuèeni iz sveæeništva

65. i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi sveæenik za Urim i Tumin.

66. Ukupno je na zboru bilo èetrdeset i dvije tisuæe tri stotine i šezdeset osoba,

67. ne raèunajuæi njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuæa tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine èetrdeset i pet pjevaèa i pjevaèica,

68. èetiri stotine trideset i pet deva i šest tisuæa sedam stotina i dvadeset magaraca.

69. Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuæu drahmi zlata, pedeset vrèeva, trideset sveæenièkih haljina.

70. Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuæa drahmi zlata i dvije tisuæe dvije stotine mina srebra.

71. A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuæa drahmi zlata, dvije tisuæe mina srebra i šezdeset i sedam sveæenièkih haljina.

72. Sveæenici, leviti, vratari, pjevaèi, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, veæ su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina