Fundar 1274 Resultados para: Tri

 • Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama. (Knjiga Postanka 4, 22)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 16)

 • Henok je hodio s Bogom. Po roðenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 22)

 • Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. (Knjiga Postanka 5, 23)

 • Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet. (Knjiga Postanka 6, 10)

 • A pravit æeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. (Knjiga Postanka 6, 15)

 • Jer æu do sedam dana pustiti dažd po zemlji èetrdeset dana i èetrdeset noæi te æu istrijebiti s lica zemlje svako živo biæe što sam ga naèinio." (Knjiga Postanka 7, 4)

 • Onog dana uðe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima; (Knjiga Postanka 7, 13)

 • Istrijebi se svako biæe s površja zemaljskog: èovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. (Knjiga Postanka 7, 23)

 • Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao što mu je uèinio najmlaði sin, reèe: (Knjiga Postanka 9, 24)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina