Fundar 351 Resultados para: Aarwn

 • kai qumwqeiV orgh kurioV epi mwushn eipen ouk idou aarwn o adelfoV sou o leuithV epistamai oti lalwn lalhsei autoV soi kai idou autoV exeleusetai eiV sunanthsin soi kai idwn se carhsetai en eautw (Êxodo 4, 14)

 • eipen de kurioV proV aarwn poreuqhti eiV sunanthsin mwusei eiV thn erhmon kai eporeuqh kai sunhnthsen autw en tw orei tou qeou kai katefilhsan allhlouV (Êxodo 4, 27)

 • kai anhggeilen mwushV tw aarwn pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen kai panta ta shmeia a eneteilato autw (Êxodo 4, 28)

 • eporeuqh de mwushV kai aarwn kai sunhgagon thn gerousian twn uiwn israhl (Êxodo 4, 29)

 • kai elalhsen aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeoV proV mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou (Êxodo 4, 30)

 • kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw (Êxodo 5, 1)

 • kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou (Êxodo 5, 4)

 • sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenoiV eiV sunanthsin autoiV ekporeuomenwn autwn apo faraw (Êxodo 5, 20)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn kai sunetaxen autoiV proV faraw basilea aiguptou wste exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 6, 13)

 • kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV ambram ekaton triakonta duo eth (Êxodo 6, 20)

 • elaben de aarwn thn elisabeq qugatera aminadab adelfhn naasswn autw gunaika kai eteken autw ton te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar (Êxodo 6, 23)

 • kai eleazar o tou aarwn elaben twn qugaterwn foutihl autw gunaika kai eteken autw ton fineeV autai ai arcai patriaV leuitwn kata geneseiV autwn (Êxodo 6, 25)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina