Fundar 2462 Resultados para: Israhl

 • eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou iakwb alla israhl estai to onoma sou oti eniscusaV meta qeou kai meta anqrwpwn dunatoV (Gênesis 32, 29)

 • eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platouV tou mhrou ewV thV hmeraV tauthV oti hyato tou platouV tou mhrou iakwb tou neurou kai enarkhsen (Gênesis 32, 33)

 • kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon israhl (Gênesis 33, 20)

 • oi de uioi iakwb hlqon ek tou pediou wV de hkousan katenucqhsan oi andreV kai luphron hn autoiV sfodra oti aschmon epoihsen en israhl koimhqeiV meta thV qugatroV iakwb kai ouc outwV estai (Gênesis 34, 7)

 • kai exhren israhl ek sikimwn kai egeneto foboV qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn israhl (Gênesis 35, 5)

 • kai eipen autw o qeoV to onoma sou iakwb ou klhqhsetai eti iakwb all' israhl estai to onoma sou (Gênesis 35, 10)

 • egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka (Gênesis 35, 22)

 • kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm pro tou basileusai basilea en israhl (Gênesis 36, 31)

 • autai de ai geneseiV iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn ballaV kai meta twn uiwn zelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de iwshf yogon ponhron proV israhl ton patera autwn (Gênesis 37, 2)

 • kai eipen israhl proV iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw (Gênesis 37, 13)

 • eipen de autw israhl poreuqeiV ide ei ugiainousin oi adelfoi sou kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen auton ek thV koiladoV thV cebrwn kai hlqen eiV sucem (Gênesis 37, 14)

 • hlqon de oi uioi israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limoV en gh canaan (Gênesis 42, 5)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina