Fundar 912 Resultados para: Peri

 • kai htasen o qeoV ton faraw etasmoiV megaloiV kai ponhroiV kai ton oikon autou peri saraV thV gunaikoV abram (Gênesis 12, 17)

 • kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou (Gênesis 12, 20)

 • peri de hliou dusmaV ekstasiV epepesen tw abram kai idou foboV skoteinoV megaV epipiptei autw (Gênesis 15, 12)

 • peri de ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eiV eqnoV mega (Gênesis 17, 20)

 • kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV (Gênesis 19, 21)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • kai eishlqen o qeoV proV abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri (Gênesis 20, 3)

 • nun de apodoV thn gunaika tw anqrwpw oti profhthV estin kai proseuxetai peri sou kai zhsh ei de mh apodidwV gnwqi oti apoqanh su kai panta ta sa (Gênesis 20, 7)

 • sklhron de efanh to rhma sfodra enantion abraam peri tou uiou autou (Gênesis 21, 11)

 • eipen de o qeoV tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi sarra akoue thV fwnhV authV oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Gênesis 21, 12)

 • kai hlegxen abraam ton abimelec peri twn freatwn tou udatoV wn afeilanto oi paideV tou abimelec (Gênesis 21, 25)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina