Fundar 1603 Resultados para: Umwn

 • oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn (I São Pedro 3, 7)

 • kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou (I São Pedro 3, 15)

 • suneidhsin econteV agaqhn ina en w katalalwsin umwn wV kakopoiwn kataiscunqwsin oi ephreazonteV umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn (I São Pedro 3, 16)

 • en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eiV thn authn thV aswtiaV anacusin blasfhmounteV (I São Pedro 4, 4)

 • mh gar tiV umwn pascetw wV foneuV h klepthV h kakopoioV h wV allotrioepiskopoV (I São Pedro 4, 15)

 • pasan thn merimnan umwn epirriyanteV ep auton oti autw melei peri umwn (I São Pedro 5, 7)

 • nhyate grhgorhsate oti o antidikoV umwn diaboloV wV lewn wruomenoV peripatei zhtwn tina katapih (I São Pedro 5, 8)

 • w antisthte stereoi th pistei eidoteV ta auta twn paqhmatwn th en kosmw umwn adelfothti epiteleisqai (I São Pedro 5, 9)

 • kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin (II São Pedro 1, 5)

 • dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote (II São Pedro 1, 10)

 • kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn (II São Pedro 1, 19)

 • tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian (II São Pedro 3, 1)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina