Fundar 7020 Resultados para: autou

 • kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi (Apocalipse 19, 5)

 • cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamoV tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn (Apocalipse 19, 7)

 • kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV (Apocalipse 19, 10)

 • oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV (Apocalipse 19, 12)

 • kai peribeblhmenoV imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoV tou qeou (Apocalipse 19, 13)

 • kai ek tou stomatoV autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai autoV poimanei autouV en rabdw sidhra kai autoV patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 19, 15)

 • kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuV basilewn kai kurioV kuriwn (Apocalipse 19, 16)

 • kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoV autou (Apocalipse 19, 19)

 • kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw (Apocalipse 19, 20)

 • kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoV autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn (Apocalipse 19, 21)

 • kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida thV abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou (Apocalipse 20, 1)

 • kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon (Apocalipse 20, 3)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina