Fundar 248 Resultados para: faraw

 • kai edwkaV shmeia en aiguptw en faraw kai en pasin toiV paisin autou kai en panti tw law thV ghV autou oti egnwV oti uperhfanhsan ep' autouV kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth (Neemias 19, 10)

 • exapesteilen shmeia kai terata en mesw sou aigupte en faraw kai en pasi toiV douloiV autou (Salmos 134, 9)

 • kai ektinaxanti faraw kai thn dunamin autou eiV qalassan eruqran oti eiV ton aiwna to eleoV autou (Salmos 135, 15)

 • mnhsqhte wV eswqhsan oi patereV hmwn en qalassh eruqra ote ediwken autouV faraw en dunamei (I Macabeus 4, 9)

 • th ippw mou en armasin faraw wmoiwsa se h plhsion mou (Cântico dos Cânticos 1, 9)

 • oi poreuomenoi katabhnai eiV aigupton eme de ouk ephrwthsan tou bohqhqhnai upo faraw kai skepasqhnai upo aiguptiwn (Isaías 30, 2)

 • estai gar umin h skeph faraw eiV aiscunhn kai toiV pepoiqosin ep' aigupton oneidoV (Isaías 30, 3)

 • idou pepoiqwV ei epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep' aigupton oV an ep' authn episthrisqh eiseleusetai eiV thn ceira autou outwV estin faraw basileuV aiguptou kai panteV oi pepoiqoteV ep' autw (Isaías 36, 6)

 • th aiguptw epi dunamin faraw necaw basilewV aiguptou oV hn epi tw potamw eufrath en carcamiV on epataxe naboucodonosor basileuV babulwnoV en tw etei tw tetartw iwakim basilewV iouda (Jeremias 26, 2)

 • kalesate to onoma faraw necaw basilewV aiguptou sawn-esbi-emwhd (Jeremias 26, 17)

 • idou egw ekdikw ton amwn ton uion authV epi faraw kai epi touV pepoiqotaV ep' autw (Jeremias 26, 25)

 • kai ton faraw basilea aiguptou kai touV paidaV autou kai touV megistanaV autou kai panta ton laon autou (Jeremias 32, 19)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina