Fundar 506 Resultados para: hmin

 • kai eipen mh egkataliphV hmaV ou eineken hsqa meq' hmwn en th erhmw kai esh en hmin presbuthV (Números 10, 31)

 • poqen moi krea dounai panti tw law toutw oti klaiousin ep' emoi legonteV doV hmin krea ina fagwmen (Números 11, 13)

 • kai tw law ereiV agnisasqe eiV aurion kai fagesqe krea oti eklausate enanti kuriou legonteV tiV hmaV ywmiei krea oti kalon hmin estin en aiguptw kai dwsei kurioV umin krea fagein kai fagesqe krea (Números 11, 18)

 • ewV mhnoV hmerwn fagesqe ewV an exelqh ek twn mukthrwn umwn kai estai umin eiV coleran oti hpeiqhsate kuriw oV estin en umin kai eklausate enantion autou legonteV ina ti hmin exelqein ex aiguptou (Números 11, 20)

 • kai eipan mh mwush monw lelalhken kurioV ouci kai hmin elalhsen kai hkousen kurioV (Números 12, 2)

 • kai eipen aarwn proV mwushn deomai kurie mh sunepiqh hmin amartian dioti hgnohsamen kaqoti hmartomen (Números 12, 11)

 • kai ina ti kurioV eisagei hmaV eiV thn ghn tauthn pesein en polemw ai gunaikeV hmwn kai ta paidia esontai eiV diarpaghn nun oun beltion hmin estin apostrafhnai eiV aigupton (Números 14, 3)

 • ei airetizei hmaV kurioV eisaxei hmaV eiV thn ghn tauthn kai dwsei authn hmin gh htiV estin reousa gala kai meli (Números 14, 8)

 • alla apo tou kuriou mh apostatai ginesqe umeiV de mh fobhqhte ton laon thV ghV oti katabrwma hmin estin afesthken gar o kairoV ap' autwn o de kurioV en hmin mh fobhqhte autouV (Números 14, 9)

 • ei kai eiV ghn reousan gala kai meli eishgageV hmaV kai edwkaV hmin klhron agrou kai ampelwnaV touV ofqalmouV twn anqrwpwn ekeinwn an exekoyaV ouk anabainomen (Números 16, 14)

 • mh exaleifqhtw to onoma tou patroV hmwn ek mesou tou dhmou autou oti ouk estin autw uioV dote hmin katascesin en mesw adelfwn patroV hmwn (Números 27, 4)

 • hmeiV diabhsomeqa enwplismenoi enanti kuriou eiV ghn canaan kai dwsete thn katascesin hmin en tw peran tou iordanou (Números 32, 32)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina