1. Józsue egybegyûjtötte Izrael minden törzsét Szichemben. Aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselõit. Azok felsorakoztak az Úr színe elõtt.

2. S Józsue szólt az egész néphez. "Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: A folyón túl éltek egykor õsatyáitok, Terach, Ábrahám és Nachor atyja, s más isteneknek szolgáltak.

3. Akkor kiválasztottam Ábrahám atyátokat, bejárattam vele egész Kánaánt, utódait megsokasítottam, s megajándékoztam Izsákkal.

4. Izsákot megajándékoztam Jákobbal és Ézsauval. Ézsaunak adtam Szeir hegyét tulajdonul. Jákob és fiai levonultak Egyiptomba.

5. Akkor elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot a csodákkal, amelyeket körében tettem. S kivezettelek benneteket.

6. Kivezettem atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez értetek. Az egyiptomiak üldözték atyáitokat, szekerekkel és lovasokkal, egészen a Sás-tengerig.

7. Ott az Úrhoz kiáltottak, és õ sûrû felhõt bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk zúdította a tengert, úgyhogy az ellepte õket. Saját szemetekkel láttátok, mit tettem Egyiptomban. Aztán hosszú ideig a pusztában maradtatok.

8. De elvezettelek onnan benneteket az amoriták földjére, akik a Jordánon túl éltek. Hadba vonultak ellenetek, de a kezetekre adtam õket, földjüket is elfoglaltátok, mert megsemmisítettem õket elõttetek.

9. Akkor elindult Balak, Cippor fia, Moáb királya, hogy harcba szálljon Izrael ellen. Elhívatta Bileámot, Beor fiát, hogy átkot mondjon rátok.

10. De nem hallgattam Bileámra, sõt meg kellett áldania benneteket, és kimentettelek a kezébõl.

11. Ezután átkeltetek a Jordánon és Jerikóhoz értetek. De Jerikó urai harcba szálltak veletek, az amorita, perizita, kánaáni, hetita, girgasita, hivvita és jebuzita, de én õket adtam a ti kezetekbe.

12. Darazsakat küldtem, s azok az amoriták mindkét királyát elûzték elõletek - nem kardodnak köszönheted, nem is íjadnak.

13. Nektek adtam a földet, amely nem került semmi fáradságba nektek, a városokat, amelyeket nem ti építettetek, s ahol letelepedtetek, aztán a szõlõskerteket és az olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, s amelyek máig is eledeletekül szolgálnak.

14. Most hát féljétek az Urat és szolgáljatok neki minden erõtökbõl és hûségesen. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeknek atyáitok a folyón túl és Egyiptomban szolgáltak és szolgáljatok az Úrnak!

15. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi az Úrnak szolgálunk!"

16. A nép így felelt: "Távol legyen tõlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk!

17. Az Úr a mi Istenünk, õ vezette ki atyáinkat Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. A szemünk láttára õ tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész úton, amelyen végigvonultunk, s az összes nép között, amelyen áthaladtunk.

18. Az Úr elûzött elõlünk minden népet, így az amoritákat is, akik az országot lakták. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, õ a mi Istenünk!"

19. Józsue erre azt mondta: "Nem szolgálhatjátok az Urat, mert szent Isten, féltékeny Isten, aki nem bocsátja meg elpártolástokat és vétketeket.

20. Ha elhagyjátok az Urat, hogy az idegenek isteneinek szolgáljatok, õ is rosszul fog bánni veletek, elpusztít benneteket, jóllehet azelõtt jó volt hozzátok."

21. A nép így válaszolt Józsuénak: "Nem, mi az Úrnak akarunk szolgálni!"

22. Józsue akkor így szólt a néphez: "Ti vagytok a tanúk magatok ellen, hogy az Urat választottátok, s neki akartok szolgálni." Azt felelték: "Mi vagyunk a tanúk!"

23. "Akkor távolítsátok el a köztetek élõ idegenek isteneit, és ragaszkodjék szívetek az Úrhoz, Izrael Istenéhez!"

24. A nép azt válaszolta: "Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az õ szavára hallgatunk!"

25. Azon a napon Józsue megkötötte a néppel a szövetséget, törvényt és alkotmányt adott neki Szichemben.

26. Józsue ezeket a szavakat leírta az Úr törvénykönyvébe. Aztán fogott egy nagy követ, és felállította ott az Úr szentélyében álló tölgyfa alatt.

27. Majd így szólt Józsue az egész néphez: "Nézzétek, ez a kõ lesz a tanú ellenünk, mert minden szót hallott, amit az Úr mondott nekünk; tanú lesz ellenetek, hogy megakadályozzon benneteket abban, hogy Isteneteket megtagadjátok."

28. Ezzel Józsue elbocsátotta a népet, mindenkit a maga örökrészébe.

29. Ezek után az események után meghalt Józsue, Nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában.

30. Saját örökrésze földjén temették el, Timnat-Szerachban, amely Efraim hegyén fekszik, Gaas hegyétõl északra.

31. Izrael szolgálta az Urat, amíg csak élt Józsue, s éltek azok a vének, akik túlélték Józsuét és tudtak mindarról, amit az Úr Izraelért tett.

32. József csontjait, amelyeket Izrael fiai magukkal hoztak Egyiptomból, Szichemben temették el, azon a telken, amelyet Jákob Szichem apjának, Hámornak a fiaitól vett 100 ezüstön, s amely József fiainak örökrésze lett.

33. Eleazár is meghalt, Áron fia. Gibeában temették el, fiának, Pinchásznak a városában, amelyet Efraim hegyén adtak neki.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina