1. ean de eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai kai exarei eqnh megala apo proswpou sou ton cettaion kai gergesaion kai amorraion kai cananaion kai ferezaion kai euaion kai iebousaion epta eqnh polla kai iscurotera umwn

2. kai paradwsei autouV kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pataxeiV autouV afanismw afanieiV autouV ou diaqhsh proV autouV diaqhkhn oude mh elehshte autouV

3. oude mh gambreushte proV autouV thn qugatera sou ou dwseiV tw uiw autou kai thn qugatera autou ou lhmyh tw uiw sou

4. aposthsei gar ton uion sou ap' emou kai latreusei qeoiV eteroiV kai orgisqhsetai qumw kurioV eiV umaV kai exoleqreusei se to tacoV

5. all' outwV poihsete autoiV touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri

6. oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se proeilato kurioV o qeoV sou einai se autw laon periousion para panta ta eqnh osa epi proswpou thV ghV

7. ouc oti poluplhqeite para panta ta eqnh proeilato kurioV umaV kai exelexato umaV umeiV gar este oligostoi para panta ta eqnh

8. alla para to agapan kurion umaV kai diathrwn ton orkon on wmosen toiV patrasin umwn exhgagen kurioV umaV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai elutrwsato ex oikou douleiaV ek ceiroV faraw basilewV aiguptou

9. kai gnwsh oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV qeoV pistoV o fulasswn diaqhkhn kai eleoV toiV agapwsin auton kai toiV fulassousin taV entolaV autou eiV ciliaV geneaV

10. kai apodidouV toiV misousin kata proswpon exoleqreusai autouV kai ouci bradunei toiV misousin kata proswpon apodwsei autoiV

11. kai fulaxh taV entolaV kai ta dikaiwmata kai ta krimata tauta osa egw entellomai soi shmeron poiein

12. kai estai hnika an akoushte panta ta dikaiwmata tauta kai fulaxhte kai poihshte auta kai diafulaxei kurioV o qeoV sou soi thn diaqhkhn kai to eleoV o wmosen toiV patrasin umwn

13. kai agaphsei se kai euloghsei se kai plhqunei se kai euloghsei ta ekgona thV koiliaV sou kai ton karpon thV ghV sou ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou dounai soi

14. euloghtoV esh para panta ta eqnh ouk estai en umin agonoV oude steira kai en toiV kthnesin sou

15. kai perielei kurioV apo sou pasan malakian kai pasaV nosouV aiguptou taV ponhraV aV ewrakaV kai osa egnwV ouk epiqhsei epi se kai epiqhsei auta epi pantaV touV misountaV se

16. kai fagh panta ta skula twn eqnwn a kurioV o qeoV sou didwsin soi ou feisetai o ofqalmoV sou ep' autoiV kai ou latreuseiV toiV qeoiV autwn oti skwlon touto estin soi

17. ean de leghV en th dianoia sou oti polu to eqnoV touto h egw pwV dunhsomai exoleqreusai autouV

18. ou fobhqhsh autouV mneia mnhsqhsh osa epoihsen kurioV o qeoV sou tw faraw kai pasi toiV aiguptioiV

19. touV peirasmouV touV megalouV ouV eidosan oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon wV exhgagen se kurioV o qeoV sou outwV poihsei kurioV o qeoV hmwn pasin toiV eqnesin ouV su fobh apo proswpou autwn

20. kai taV sfhkiaV apostelei kurioV o qeoV sou eiV autouV ewV an ektribwsin oi kataleleimmenoi kai oi kekrummenoi apo sou

21. ou trwqhsh apo proswpou autwn oti kurioV o qeoV sou en soi qeoV megaV kai krataioV

22. kai katanalwsei kurioV o qeoV sou ta eqnh tauta apo proswpou sou kata mikron mikron ou dunhsh exanalwsai autouV to tacoV ina mh genhtai h gh erhmoV kai plhqunqh epi se ta qhria ta agria

23. kai paradwsei autouV kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai apolesei autouV apwleia megalh ewV an exoleqreush autouV

24. kai paradwsei touV basileiV autwn eiV taV ceiraV umwn kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou ouk antisthsetai oudeiV kata proswpon sou ewV an exoleqreushV autouV

25. ta glupta twn qewn autwn katakausete puri ouk epiqumhseiV argurion oude crusion ap' autwn kai ou lhmyh seautw mh ptaishV di' auto oti bdelugma kuriw tw qew sou estin

26. kai ouk eisoiseiV bdelugma eiV ton oikon sou kai esh anaqhma wsper touto prosocqismati prosocqieiV kai bdelugmati bdeluxh oti anaqhma estin

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina