1. auth h bibloV genesewV anqrwpwn h hmera epoihsen o qeoV ton adam kat' eikona qeou epoihsen auton

2. arsen kai qhlu epoihsen autouV kai euloghsen autouV kai epwnomasen to onoma autwn adam h hmera epoihsen autouV

3. ezhsen de adam diakosia kai triakonta eth kai egennhsen kata thn idean autou kai kata thn eikona autou kai epwnomasen to onoma autou shq

4. egenonto de ai hmerai adam meta to gennhsai auton ton shq eptakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

5. kai egenonto pasai ai hmerai adam aV ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen

6. ezhsen de shq diakosia kai pente eth kai egennhsen ton enwV

7. kai ezhsen shq meta to gennhsai auton ton enwV eptakosia kai epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

8. kai egenonto pasai ai hmerai shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen

9. kai ezhsen enwV ekaton enenhkonta eth kai egennhsen ton kainan

10. kai ezhsen enwV meta to gennhsai auton ton kainan eptakosia kai deka pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

11. kai egenonto pasai ai hmerai enwV ennakosia kai pente eth kai apeqanen

12. kai ezhsen kainan ekaton ebdomhkonta eth kai egennhsen ton malelehl

13. kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton malelehl eptakosia kai tessarakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

14. kai egenonto pasai ai hmerai kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen

15. kai ezhsen malelehl ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton iared

16. kai ezhsen malelehl meta to gennhsai auton ton iared eptakosia kai triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

17. kai egenonto pasai ai hmerai malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen

18. kai ezhsen iared ekaton kai exhkonta duo eth kai egennhsen ton enwc

19. kai ezhsen iared meta to gennhsai auton ton enwc oktakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

20. kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen

21. kai ezhsen enwc ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton maqousala

22. euhresthsen de enwc tw qew meta to gennhsai auton ton maqousala diakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

23. kai egenonto pasai ai hmerai enwc triakosia exhkonta pente eth

24. kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV

25. kai ezhsen maqousala ekaton kai exhkonta epta eth kai egennhsen ton lamec

26. kai ezhsen maqousala meta to gennhsai auton ton lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

27. kai egenonto pasai ai hmerai maqousala aV ezhsen ennakosia kai exhkonta ennea eth kai apeqanen

28. kai ezhsen lamec ekaton ogdohkonta oktw eth kai egennhsen uion

29. kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV

30. kai ezhsen lamec meta to gennhsai auton ton nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

31. kai egenonto pasai ai hmerai lamec eptakosia kai penthkonta tria eth kai apeqanen

32. kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina