1. met' ou polun de cronon exapesteilen o basileuV geronta aqhnaion anagkazein touV ioudaiouV metabainein apo twn patriwn nomwn kai toiV tou qeou nomoiV mh politeuesqai

2. molunai de kai ton en ierosolumoiV new kai prosonomasai dioV olumpiou kai ton en garizin kaqwV etugcanon oi ton topon oikounteV dioV xeniou

3. caleph de kai toiV oloiV hn duscerhV h epitasiV thV kakiaV

4. to men gar ieron aswtiaV kai kwmwn upo twn eqnwn epeplhrouto raqumountwn meq' etairwn kai en toiV ieroiV periboloiV gunaixi plhsiazontwn eti de ta mh kaqhkonta endon eisferontwn

5. to de qusiasthrion toiV apodiestalmenoiV apo twn nomwn aqemitoiV epeplhrwto

6. hn d' oute sabbatizein oute patrwouV eortaV diafulattein oute aplwV ioudaion omologein einai

7. hgonto de meta pikraV anagkhV eiV thn kata mhna tou basilewV geneqlion hmeran epi splagcnismon genomenhV de dionusiwn eorthV hnagkazonto kissouV econteV pompeuein tw dionusw

8. yhfisma de exepesen eiV taV astugeitonaV ellhnidaV poleiV ptolemaiou upoqemenou thn authn agwghn kata twn ioudaiwn agein kai splagcnizein

9. touV de mh proairoumenouV metabainein epi ta ellhnika katasfazein parhn oun oran thn enestwsan talaipwrian

10. duo gar gunaikeV anhcqhsan peritetmhkuiai ta tekna toutwn de ek twn mastwn kremasanteV ta brefh kai dhmosia periagagonteV autaV thn polin kata tou teicouV ekrhmnisan

11. eteroi de plhsion sundramonteV eiV ta sphlaia lelhqotwV agein thn ebdomada mhnuqenteV tw filippw suneflogisqhsan dia to eulabwV ecein bohqhsai eautoiV kata thn doxan thV semnotathV hmeraV

12. parakalw oun touV entugcanontaV thde th biblw mh sustellesqai dia taV sumforaV logizesqai de taV timwriaV mh proV oleqron alla proV paideian tou genouV hmwn einai

13. kai gar to mh polun cronon easqai touV dussebountaV all' euqewV peripiptein epitimoiV megalhV euergesiaV shmeion estin

14. ou gar kaqaper kai epi twn allwn eqnwn anamenei makroqumwn o despothV mecri tou katanthsantaV autouV proV ekplhrwsin amartiwn kolasai outwV kai ef' hmwn ekrinen einai

15. ina mh proV teloV afikomenwn hmwn twn amartiwn usteron hmaV ekdika

16. dioper oudepote men ton eleon af' hmwn afisthsin paideuwn de meta sumforaV ouk egkataleipei ton eautou laon

17. plhn ewV upomnhsewV tauq' hmin eirhsqw di' oligwn d' eleusteon epi thn dihghsin

18. eleazaroV tiV twn prwteuontwn grammatewn anhr hdh probebhkwV thn hlikian kai thn prosoyin tou proswpou kallistoV anacanwn hnagkazeto fagein ueion kreaV

19. o de ton met' eukleiaV qanaton mallon h ton meta musouV bion anadexamenoV auqairetwV epi to tumpanon proshgen

20. proptusaV de kaq' on edei tropon prosercesqai touV upomenontaV amunasqai wn ou qemiV geusasqai dia thn proV to zhn filostorgian

21. oi de proV tw paranomw splagcnismw tetagmenoi dia thn ek twn palaiwn cronwn proV ton andra gnwsin apolabonteV auton kat' idian parekaloun enegkanta krea oiV kaqhkon autw crasqai di' autou paraskeuasqenta upokriqhnai de wV esqionta ta upo tou basilewV prostetagmena twn apo thV qusiaV krewn

22. ina touto praxaV apoluqh tou qanatou kai dia thn arcaian proV autouV filian tuch filanqrwpiaV

23. o de logismon asteion analabwn kai axion thV hlikiaV kai thV tou ghrwV uperochV kai thV epikthtou kai epifanouV poliaV kai thV ek paidoV kallisthV anastrofhV mallon de thV agiaV kai qeoktistou nomoqesiaV akolouqwV apefhnato tacewV legwn propempein eiV ton adhn

24. ou gar thV hmeteraV hlikiaV axion estin upokriqhnai ina polloi twn newn upolabonteV eleazaron ton enenhkontaeth metabebhkenai eiV allofulismon

25. kai autoi dia thn emhn upokrisin kai dia to mikron kai akariaion zhn planhqwsin di' eme kai musoV kai khlida tou ghrwV katakthswmai

26. ei gar kai epi tou parontoV exeloumai thn ex anqrwpwn timwrian alla taV tou pantokratoroV ceiraV oute zwn oute apoqanwn ekfeuxomai

27. dioper andreiwV men nun diallaxaV ton bion tou men ghrwV axioV fanhsomai

28. toiV de neoiV upodeigma gennaion kataleloipwV eiV to proqumwV kai gennaiwV uper twn semnwn kai agiwn nomwn apeuqanatizein tosauta de eipwn epi to tumpanon euqewV hlqen

29. twn de agontwn proV auton thn mikrw proteron eumeneian eiV dusmeneian metabalontwn dia to touV proeirhmenouV logouV wV autoi dielambanon aponoian einai

30. mellwn de taiV plhgaiV teleutan anastenaxaV eipen tw kuriw tw thn agian gnwsin econti faneron estin oti dunamenoV apoluqhnai tou qanatou sklhraV upoferw kata to swma alghdonaV mastigoumenoV kata yuchn de hdewV dia ton autou fobon tauta pascw

31. kai outoV oun touton ton tropon methllaxen ou monon toiV neoiV alla kai toiV pleistoiV tou eqnouV ton eautou qanaton upodeigma gennaiothtoV kai mnhmosunon arethV katalipwn

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina