1. kai ekeleusen eisagagein authn ou etiqeto ta argurwmata autou kai sunetaxen katastrwsai auth apo twn oyopoihmatwn autou kai tou oinou autou pinein

2. kai eipen ioudiq ou fagomai ex autwn ina mh genhtai skandalon all' ek twn hkolouqhkotwn moi corhghqhsetai

3. kai eipen proV authn olofernhV ean de ekliph ta onta meta sou poqen exoisomen soi dounai omoia autoiV ou gar estin meq' hmwn ek tou genouV sou

4. kai eipen ioudiq proV auton zh h yuch sou kurie mou oti ou dapanhsei h doulh sou ta onta met' emou ewV an poihsh kurioV en ceiri mou a ebouleusato

5. kai hgagosan authn oi qeraponteV olofernou eiV thn skhnhn kai upnwsen mecri mesoushV thV nuktoV kai anesth proV thn ewqinhn fulakhn

6. kai apesteilen proV olofernhn legousa epitaxatw dh o kurioV mou easai thn doulhn sou epi proseuchn exelqein

7. kai prosetaxen olofernhV toiV swmatofulaxin mh diakwluein authn kai paremeinen en th parembolh hmeraV treiV kai exeporeueto kata nukta eiV thn faragga baituloua kai ebaptizeto en th parembolh epi thV phghV tou udatoV

8. kai wV anebh edeeto tou kuriou qeou israhl kateuqunai thn odon authV eiV anasthma twn uiwn tou laou autou

9. kai eisporeuomenh kaqara paremenen en th skhnh mecri ou proshnegkato thn trofhn authV proV esperan

10. kai egeneto en th hmera th tetarth epoihsen olofernhV poton toiV douloiV autou monoiV kai ouk ekalesen eiV thn klhsin oudena twn proV taiV creiaiV

11. kai eipen bagwa tw eunoucw oV hn efesthkwV epi pantwn twn autou peison dh poreuqeiV thn gunaika thn ebraian h estin para soi tou elqein proV hmaV kai fagein kai piein meq' hmwn

12. idou gar aiscron tw proswpw hmwn ei gunaika toiauthn parhsomen ouc omilhsanteV auth oti ean tauthn mh epispaswmeqa katagelasetai hmwn

13. kai exhlqen bagwaV apo proswpou olofernou kai eishlqen proV authn kai eipen mh oknhsatw dh h paidiskh h kalh auth elqousa proV ton kurion mou doxasqhnai kata proswpon autou kai piesai meq' hmwn eiV eufrosunhn oinon kai genhqhnai en th hmera tauth wV qugathr mia twn uiwn assour ai paresthkasin en oikw naboucodonosor

14. kai eipen proV auton ioudiq kai tiV eimi egw anterousa tw kuriw mou oti pan o estai en toiV ofqalmoiV autou areston speusasa poihsw kai estai touto moi agalliama ewV hmeraV qanatou mou

15. kai dianastasa ekosmhqh tw imatismw kai panti tw kosmw tw gunaikeiw kai proshlqen h doulh authV kai estrwsen auth katenanti olofernou camai ta kwdia a elaben para bagwou eiV thn kaqhmerinhn diaitan authV eiV to esqiein kataklinomenhn ep' autwn

16. kai eiselqousa anepesen ioudiq kai exesth h kardia olofernou ep' authn kai esaleuqh h yuch autou kai hn katepiqumoV sfodra tou suggenesqai met' authV kai ethrei kairon tou apathsai authn af' hV hmeraV eiden authn

17. kai eipen proV authn olofernhV pie dh kai genhqhti meq' hmwn eiV eufrosunhn

18. kai eipen ioudiq piomai dh kurie oti emegalunqh to zhn mou en emoi shmeron para pasaV taV hmeraV thV genesewV mou

19. kai labousa efagen kai epien katenanti autou a htoimasen h doulh authV

20. kai hufranqh olofernhV ap' authV kai epien oinon polun sfodra oson ouk epien pwpote en hmera mia af' ou egennhqh

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina