1. sunesewV aiqan tw israhlith

2. ta eleh sou kurie eiV ton aiwna asomai eiV genean kai genean apaggelw thn alhqeian sou en tw stomati mou

3. oti eipaV eiV ton aiwna eleoV oikodomhqhsetai en toiV ouranoiV etoimasqhsetai h alhqeia sou

4. dieqemhn diaqhkhn toiV eklektoiV mou wmosa dauid tw doulw mou

5. ewV tou aiwnoV etoimasw to sperma sou kai oikodomhsw eiV genean kai genean ton qronon sou diayalma

6. exomologhsontai oi ouranoi ta qaumasia sou kurie kai thn alhqeian sou en ekklhsia agiwn

7. oti tiV en nefelaiV iswqhsetai tw kuriw kai tiV omoiwqhsetai tw kuriw en uioiV qeou

8. o qeoV endoxazomenoV en boulh agiwn megaV kai foberoV epi pantaV touV perikuklw autou

9. kurie o qeoV twn dunamewn tiV omoioV soi dunatoV ei kurie kai h alhqeia sou kuklw sou

10. su despozeiV tou kratouV thV qalasshV ton de salon twn kumatwn authV su kataprauneiV

11. su etapeinwsaV wV traumatian uperhfanon kai en tw bracioni thV dunamewV sou dieskorpisaV touV ecqrouV sou

12. soi eisin oi ouranoi kai sh estin h gh thn oikoumenhn kai to plhrwma authV su eqemeliwsaV

13. ton borran kai qalassaV su ektisaV qabwr kai ermwn en tw onomati sou agalliasontai

14. soV o braciwn meta dunasteiaV krataiwqhtw h ceir sou uywqhtw h dexia sou

15. dikaiosunh kai krima etoimasia tou qronou sou eleoV kai alhqeia proporeusetai pro proswpou sou

16. makarioV o laoV o ginwskwn alalagmon kurie en tw fwti tou proswpou sou poreusontai

17. kai en tw onomati sou agalliasontai olhn thn hmeran kai en th dikaiosunh sou uywqhsontai

18. oti to kauchma thV dunamewV autwn ei su kai en th eudokia sou uywqhsetai to keraV hmwn

19. oti tou kuriou h antilhmyiV kai tou agiou israhl basilewV hmwn

20. tote elalhsaV en orasei toiV osioiV sou kai eipaV eqemhn bohqeian epi dunaton uywsa eklekton ek tou laou mou

21. euron dauid ton doulon mou en elaiw agiw mou ecrisa auton

22. h gar ceir mou sunantilhmyetai autw kai o braciwn mou katiscusei auton

23. ouk wfelhsei ecqroV en autw kai uioV anomiaV ou prosqhsei tou kakwsai auton

24. kai sugkoyw touV ecqrouV autou apo proswpou autou kai touV misountaV auton tropwsomai

25. kai h alhqeia mou kai to eleoV mou met' autou kai en tw onomati mou uywqhsetai to keraV autou

26. kai qhsomai en qalassh ceira autou kai en potamoiV dexian autou

27. autoV epikalesetai me pathr mou ei su qeoV mou kai antilhmptwr thV swthriaV mou

28. kagw prwtotokon qhsomai auton uyhlon para toiV basileusin thV ghV

29. eiV ton aiwna fulaxw autw to eleoV mou kai h diaqhkh mou pisth autw

30. kai qhsomai eiV ton aiwna tou aiwnoV to sperma autou kai ton qronon autou wV taV hmeraV tou ouranou

31. ean egkatalipwsin oi uioi autou ton nomon mou kai toiV krimasin mou mh poreuqwsin

32. ean ta dikaiwmata mou bebhlwsousin kai taV entolaV mou mh fulaxwsin

33. episkeyomai en rabdw taV anomiaV autwn kai en mastixin taV amartiaV autwn

34. to de eleoV mou ou mh diaskedasw ap' autou oude mh adikhsw en th alhqeia mou

35. oude mh bebhlwsw thn diaqhkhn mou kai ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou ou mh aqethsw

36. apax wmosa en tw agiw mou ei tw dauid yeusomai

37. to sperma autou eiV ton aiwna menei kai o qronoV autou wV o hlioV enantion mou

38. kai wV h selhnh kathrtismenh eiV ton aiwna kai o martuV en ouranw pistoV diayalma

39. su de apwsw kai exoudenwsaV anebalou ton criston sou

40. katestreyaV thn diaqhkhn tou doulou sou ebebhlwsaV eiV thn ghn to agiasma autou

41. kaqeileV pantaV touV fragmouV autou eqou ta ocurwmata autou deilian

42. dihrpasan auton panteV oi diodeuonteV odon egenhqh oneidoV toiV geitosin autou

43. uywsaV thn dexian twn ecqrwn autou eufranaV pantaV touV ecqrouV autou

44. apestreyaV thn bohqeian thV romfaiaV autou kai ouk antelabou autou en tw polemw

45. katelusaV apo kaqarismou auton ton qronon autou eiV thn ghn katerraxaV

46. esmikrunaV taV hmeraV tou cronou autou kateceaV autou aiscunhn diayalma

47. ewV pote kurie apostreyeiV eiV teloV ekkauqhsetai wV pur h orgh sou

48. mnhsqhti tiV mou h upostasiV mh gar mataiwV ektisaV pantaV touV uiouV twn anqrwpwn

49. tiV estin anqrwpoV oV zhsetai kai ouk oyetai qanaton rusetai thn yuchn autou ek ceiroV adou diayalma

50. pou eisin ta eleh sou ta arcaia kurie a wmosaV tw dauid en th alhqeia sou

51. mnhsqhti kurie tou oneidismou twn doulwn sou ou upescon en tw kolpw mou pollwn eqnwn

52. ou wneidisan oi ecqroi sou kurie ou wneidisan to antallagma tou cristou sou

53. euloghtoV kurioV eiV ton aiwna genoito genoito

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina