1. eipen de proV touV maqhtaV anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai

2. lusitelei autw ei muloV onikoV perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eiV thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn

3. prosecete eautoiV ean de amarth eiV se o adelfoV sou epitimhson autw kai ean metanohsh afeV autw

4. kai ean eptakiV thV hmeraV amarth eiV se kai eptakiV thV hmeraV epistreyh epi se legwn metanow afhseiV autw

5. kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqeV hmin pistin

6. eipen de o kurioV ei eicete pistin wV kokkon sinapewV elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin

7. tiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta oV eiselqonti ek tou agrou erei euqewV parelqwn anapesai

8. all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoV diakonei moi ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

9. mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diatacqenta autw ou dokw

10. outwV kai umeiV otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen

11. kai egeneto en tw poreuesqai auton eiV ierousalhm kai autoV dihrceto dia mesou samareiaV kai galilaiaV

12. kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andreV oi esthsan porrwqen

13. kai autoi hran fwnhn legonteV ihsou epistata elehson hmaV

14. kai idwn eipen autoiV poreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusin kai egeneto en tw upagein autouV ekaqarisqhsan

15. eiV de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhV megalhV doxazwn ton qeon

16. kai epesen epi proswpon para touV podaV autou eucaristwn autw kai autoV hn samareithV

17. apokriqeiV de o ihsouV eipen ouci oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou

18. ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew ei mh o allogenhV outoV

19. kai eipen autw anastaV poreuou h pistiV sou seswken se

20. eperwthqeiV de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsewV

21. oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin

22. eipen de proV touV maqhtaV eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe

23. kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte

24. wsper gar h astraph h astraptousa ek thV up ouranon eiV thn up ouranon lampei outwV estai kai o uioV tou anqrwpou en th hmera autou

25. prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV

26. kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV tou nwe outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou

27. hsqion epinon egamoun exegamizonto acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen apantaV

28. omoiwV kai wV egeneto en taiV hmeraiV lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun

29. h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apantaV

30. kata tauta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai

31. en ekeinh th hmera oV estai epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw

32. mnhmoneuete thV gunaikoV lwt

33. oV ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai oV ean apolesh authn zwogonhsei authn

34. legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai

35. duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai

36. []

37. kai apokriqenteV legousin autw pou kurie o de eipen autoiV opou to swma ekei sunacqhsontai oi aetoi

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina