11. ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους·

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina