Löydetty 1786 Tulokset: Tako

 • Tvoje æu potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome æu potomstvu predati sve ove krajeve, tako da æe se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje; (Knjiga Postanka 26, 4)

 • Tako Izak ostane u Geraru. (Knjiga Postanka 26, 6)

 • Nato Abimelek pozove Izaka te reèe: "Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reæi da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti." (Knjiga Postanka 26, 9)

 • Abimelek reèe: "Zašto si nam to uèinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju." (Knjiga Postanka 26, 10)

 • Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinèad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. (Knjiga Postanka 26, 14)

 • Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. (Knjiga Postanka 26, 17)

 • Izak upita svoga sina: "Kako si tako brzo uspio, sine moj?" On odgovori: "Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv." (Knjiga Postanka 27, 20)

 • A Bog Svemožni, El-Šadaj, neka te blagoslovi i neka te uèini rodnim i brojnim, tako da postaneš mnoštvo naroda. (Knjiga Postanka 28, 3)

 • Neka protegne na te blagoslov Abrahamov, na te i na tvoje potomstvo, tako da zaposjedneš zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica, a koju je Bog predao Abrahamu!" (Knjiga Postanka 28, 4)

 • Tako Izak otpremi Jakova, i on ode u Padan Aram Labanu, sinu Aramejca Betuela, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava. (Knjiga Postanka 28, 5)

 • "Ne možemo dok se ne skupe svi pastiri", odgovoriše, "da odvale kamen s otvora studenca, tako da mognemo napojiti ovce." (Knjiga Postanka 29, 8)

 • Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, ali mu se uèinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana. (Knjiga Postanka 29, 20)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina