Fundar 1786 Resultados para: Tako

 • Tvoje æu potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome æu potomstvu predati sve ove krajeve, tako da æe se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje; (Knjiga Postanka 26, 4)

 • Tako Izak ostane u Geraru. (Knjiga Postanka 26, 6)

 • Nato Abimelek pozove Izaka te reèe: "Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reæi da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti." (Knjiga Postanka 26, 9)

 • Abimelek reèe: "Zašto si nam to uèinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju." (Knjiga Postanka 26, 10)

 • Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinèad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. (Knjiga Postanka 26, 14)

 • Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. (Knjiga Postanka 26, 17)

 • Izak upita svoga sina: "Kako si tako brzo uspio, sine moj?" On odgovori: "Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv." (Knjiga Postanka 27, 20)

 • A Bog Svemožni, El-Šadaj, neka te blagoslovi i neka te uèini rodnim i brojnim, tako da postaneš mnoštvo naroda. (Knjiga Postanka 28, 3)

 • Neka protegne na te blagoslov Abrahamov, na te i na tvoje potomstvo, tako da zaposjedneš zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica, a koju je Bog predao Abrahamu!" (Knjiga Postanka 28, 4)

 • Tako Izak otpremi Jakova, i on ode u Padan Aram Labanu, sinu Aramejca Betuela, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava. (Knjiga Postanka 28, 5)

 • "Ne možemo dok se ne skupe svi pastiri", odgovoriše, "da odvale kamen s otvora studenca, tako da mognemo napojiti ovce." (Knjiga Postanka 29, 8)

 • Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, ali mu se uèinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana. (Knjiga Postanka 29, 20)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina