Löydetty 866 Tulokset: Tauta

 • su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe (Gênesis 45, 19)

 • tauta de ta onomata twn uiwn israhl twn eiselqontwn eiV aigupton iakwb kai oi uioi autou prwtotokoV iakwb roubhn (Gênesis 46, 8)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn touV duo uiouV autou ton manassh kai ton efraim hlqen proV iakwb (Gênesis 48, 1)

 • ta de ekgona a ean gennhshV meta tauta soi esontai epi tw onomati twn adelfwn autwn klhqhsontai en toiV ekeinwn klhroiV (Gênesis 48, 6)

 • o aggeloV o ruomenoV me ek pantwn twn kakwn euloghsai ta paidia tauta kai epiklhqhsetai en autoiV to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou abraam kai isaak kai plhqunqeihsan eiV plhqoV polu epi thV ghV (Gênesis 48, 16)

 • panteV outoi uioi iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autoiV o pathr autwn kai euloghsen autouV ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV (Gênesis 49, 28)

 • tauta ta onomata twn uiwn israhl twn eispeporeumenwn eiV aigupton ama iakwb tw patri autwn ekastoV panoikia autwn eishlqosan (Êxodo 1, 1)

 • kai ekteinaV thn ceira pataxw touV aiguptiouV en pasi toiV qaumasioiV mou oiV poihsw en autoiV kai meta tauta exapostelei umaV (Êxodo 3, 20)

 • kai elalhsen aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeoV proV mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou (Êxodo 4, 30)

 • kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw (Êxodo 5, 1)

 • barunesqw ta erga twn anqrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logoiV kenoiV (Êxodo 5, 9)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn leui kata suggeneiaV autwn gedswn kaaq kai merari kai ta eth thV zwhV leui ekaton triakonta epta (Êxodo 6, 16)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina