Löydetty 866 Tulokset: Tauta

 • eipen de kurioV proV mwushn legwn eiselqe proV faraw egw gar esklhruna autou thn kardian kai twn qerapontwn autou ina exhV epelqh ta shmeia tauta ep' autouV (Êxodo 10, 1)

 • kai anhgagen authn epi pasan ghn aiguptou kai katepausen epi panta ta oria aiguptou pollh sfodra protera authV ou gegonen toiauth akriV kai meta tauta ouk estai outwV (Êxodo 10, 14)

 • eipen de kurioV proV mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep' aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh (Êxodo 11, 1)

 • kai katabhsontai panteV oi paideV sou outoi proV me kai prokunhsousin me legonteV exelqe su kai paV o laoV sou ou su afhgh kai meta tauta exeleusomai exhlqen de mwushV apo faraw meta qumou (Êxodo 11, 8)

 • mwushV de kai aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh aiguptw enantion faraw esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 11, 10)

 • ean de erwthsh se o uioV sou meta tauta legwn ti touto kai ereiV autw oti en ceiri krataia exhgagen hmaV kurioV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV (Êxodo 13, 14)

 • umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV israhl (Êxodo 19, 6)

 • kai tauta ta dikaiwmata a paraqhseiV enwpion autwn (Êxodo 21, 1)

 • ean de ta tria tauta mh poihsh auth exeleusetai dwrean aneu arguriou (Êxodo 21, 11)

 • ean akoh akoushte thV emhV fwnhV kai poihshV panta osa an enteilwmai soi kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laoV periousioV apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV israhl ean akoh akoushte thV fwnhV mou kai poihshV panta osa an eipw soi ecqreusw toiV ecqroiV sou kai antikeisomai toiV antikeimenoiV soi (Êxodo 23, 22)

 • panta ta skeuh tauta talanton crusiou kaqarou (Êxodo 25, 39)

 • kai tauta estin a poihseiV autoiV agiasai autouV wste ierateuein moi autouV lhmyh moscarion ek bown en kai kriouV duo amwmouV (Êxodo 29, 1)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina