Löydetty 938 Tulokset: egeneto

 • kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se (Gênesis 15, 4)

 • epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn (Gênesis 15, 17)

 • egeneto de abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw egw eimi o qeoV sou euarestei enantion emou kai ginou amemptoV (Gênesis 17, 1)

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • kai epebleyen h gunh autou eiV ta opisw kai egeneto sthlh aloV (Gênesis 19, 26)

 • kai egeneto en tw ektriyai kurion pasaV taV poleiV thV perioikou emnhsqh o qeoV tou abraam kai exapesteilen ton lwt ek mesou thV katastrofhV en tw katastreyai kurion taV poleiV en aiV katwkei en autaiV lwt (Gênesis 19, 29)

 • egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 34)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou (Gênesis 21, 5)

 • idousa de sarra ton uion agar thV aiguptiaV oV egeneto tw abraam paizonta meta isaak tou uiou authV (Gênesis 21, 9)

 • kai hn o qeoV meta tou paidiou kai huxhqh kai katwkhsen en th erhmw egeneto de toxothV (Gênesis 21, 20)

 • egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen abimelec kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou proV abraam legwn o qeoV meta sou en pasin oiV ean poihV (Gênesis 21, 22)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina