Löydetty 938 Tulokset: egeneto

  • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

  • kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai memishmenou (Apocalipse 18, 2)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina