1. Ne csináljatok magatoknak bálványokat, ne állítsatok se szobrokat, se emlékoszlopokat, ne emeljetek országotokban jelképes köveket, hogy hódoljatok elõttük, mivel én, az Úr vagyok a ti Istenetek.

2. Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Úr.

3. Ha törvényeim szerint éltek, ha megtartjátok parancsaimat és teljesítitek õket,

4. akkor a kellõ idõben esõt adok nektek, ahogyan szükségetek van rá, a föld meghozza termését, s a mezõ fája a gyümölcsét.

5. Csépelni fogtok szüretig, és szüretelni fogtok vetésig. Jóllakásig eszitek kenyereteket, és biztonságban laktok földeteken.

6. Békét szerzek országotoknak, s alhattok, mert senki sem fenyeget. Kiirtom földetekrõl az ártalmas vadat, kard nem veszélyezteti országotokat.

7. Megfutamítjátok ellenségeiteket, s elhullanak kardotok elõtt.

8. Öten közületek megfutamítanak százat, és százan megfutamítanak tízezret, s ellenségeitek elhullanak kardotok elõtt.

9. Felétek fordulok, naggyá teszlek és megsokasítlak benneteket, s megtartom veletek kötött szövetségemet.

10. Azután, hogy éltek a régi aratásból, még mindig ki kell hordanotok majd a régi gabonát, hogy az újnak helyet készítsetek.

11. Lakóhelyet választok köztetek, és nem vetlek el benneteket.

12. Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek, ti meg népem lesztek.

13. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjérõl, hogy ne legyetek tovább szolgák. Széttörtem jármotok fáját, és fölemelhetitek fejeteket.

14. De ha nem hallgattok rám, és nem tartjátok meg parancsaimat,

15. ha elvetitek törvényeimet, figyelmen kívülhagyjátok utasításaimat, s megszegitek szövetségemet azáltal, hogy nem igazodtok elõírásaimhoz,

16. akkor én is úgy bánok veletek. Meglátogatlak benneteket remegéssel, sorvadással és lázzal, amely elemészti a szemet és kioltja a leheletet. Hiába vetitek el a magot, az ellenségeiteket fogja táplálni.

17. Ellenetek fordulok, és elhullotok ellenségeitek elõtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyûlölnek titeket, s akkor is menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket.

18. Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám, hétszeresen torolom meg bûneiteket.

19. Megtöröm makacs gõgötöket. Olyanná teszem az eget fölöttetek, mint a vas, és a földet, mint az érc:

20. erõlködéstek hiábavaló lesz, földetek nem ad termést, és a mezõ fája nem hoz gyümölcsöt.

21. Ha ellenem szegültök és nem hallgattok rám, akkor ezeket a csapásokat meghétszerezem rajtatok bûneitek miatt.

22. Vadállatokat szabadítok rátok, hogy ragadják el gyermekeiteket, pusztítsák el barmaitokat, és tizedeljenek meg benneteket annyira, hogy az utak elhagyatottá váljanak.

23. S ha még ez sem használ nektek, és még mindig ellenem szegültök,

24. én is fölkelek ellenetek és hétszeresen sújtalak benneteket bûneitekért.

25. Kardot hozok rátok, hogy megbosszulja a szövetséget. Akkor majd városaitokba menekültök, de pestist bocsátok rátok és ellenségeitek kezére kerültök.

26. Ha majd eltöröm kenyeretek botját, tíz asszony süthet kenyeret egy kemencében: kimérve adják majd nektek a kenyeret, s nem ehettek jóllakásig.

27. Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám és ellenem szegültök,

28. én is ellenetek fordulok haragommal és hétszeresen megbüntetlek titeket bûneitek miatt.

29. Megeszitek fiaitok húsát, és megeszitek lányaitok húsát.

30. Lerombolom magaslati helyeiteket, elpusztítom illatáldozataitok oltárait, holttesteiteket bálványaitok törmelékeire halmozom, és eltaszítalak benneteket.

31. Városaitokat rommá teszem, elpusztítom szentélyeiteket, és nem szívom többé a megbékélés illatát.

32. Úgy elpusztítom országotokat, hogy ellenségeitek álmélkodni fognak rajta, amikor odamennek lakni.

33. Szétszórlak benneteket a nemzetek közé. Kardot rántok ellenetek, hogy országotokat pusztasággá tegyem és városaitokat romhalmazzá.

34. Akkor majd az ország megtartja szombatjait elhagyatottságának egész ideje alatt, mivel ti ellenségeitek földjén lesztek. A föld pihenni fog, és megtartja szombatjait.

35. Elhagyatottsága egész idején pihenni fog, amit nem tehetett meg a ti szombatjaitokon, amikor még ott laktatok.

36. Azoknak a szívét pedig, akik megmaradnak, eltöltöm félelemmel, amikor ellenségeik földjén lesznek, megrémülnek a száraz levél zörrenésére, s futni fognak, mint ahogy a kard elõl menekül az ember, s elhullanak, bár senki sem kergeti õket.

37. Egymásba botlanak, mint a kard elõtt, noha senki sem kergeti õket. Nem állhattok meg ellenségeitek elõtt,

38. elvesztek a nemzetek között, és ellenségeitek földje emészt meg benneteket.

39. Akik megmaradnak közületek, azok ellenséges országban vesznek el bûneik miatt; atyáik bûne is beleszámít azokéba, akik elvesznek.

40. Akkor majd megvallják bûnüket és atyáik bûnét, amelyet ellenem elkövettek, s amellyel ellenem szegültek.

41. Ellenük fordulok, és ellenségeik földjére viszem õket. Akkor majd a körülmetéletlen szív megalázkodik, és vezekelnek bûneikért.

42. S megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemrõl, Izsákkal kötött szövetségemrõl és Ábrahámmal kötött szövetségemrõl; megemlékezem az országról.

43. Az ugyanis, mivel elhagyták, megtartotta szombatjait, mivel eltávoztak belõle, üresen maradt. De nekik le kell vezekelniük bûneiket, amelyekkel megszegték parancsaimat és megvetették törvényeimet.

44. Mindazonáltal: ha ellenséges földön lesznek is, nem vetem el õket, nem utálom meg õket annyira, hogy megsemmisüljenek, s hogy megszûnjék a velük kötött szövetségem, mivel én vagyok az Úr, az õ Istenük.

45. Javukra megemlékezem a szövetségrõl, amelyet az elsõ nemzedékkel kötöttem, amelyet a nemzetek szeme láttára kihoztam Egyiptom földjérõl, hogy én, az Úr legyek az Istenük."

46. Ezek a parancsok, elõírások és törvények, amelyeket az Úr a Sínai-hegyen Mózes közvetítésével rendelt maga és Izrael fiai között.

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina