1. Zato Ahazjina mati Atalija, vidjevši gdje joj sin poginu, ustade i posmica sav kraljevski rod.

2. Ali Jošeba, kæi kralja Jorama i sestra Ahazjina, uze Ahazjina sina Joaša; ukravši ga izmeðu kraljevih sinova koje su ubijali, metnu ga s dojiljom u ložnicu. Tako ga je sakrila od Atalije te nije pogubljen.

3. Bio je sakriven u Domu Jahvinu šest godina, sve dok je zemljom vladala Atalija.

4. Sedme godine Jojada posla po satnike Karijaca i tjelesnu stražu i pozva ih k sebi u Dom Jahvin. Sklopi s njima savez, zakle ih i pokaza im kraljeva sina.

5. I reèe im: "Evo što valja da uèinite: treæina vas koji subotom ulazite u službu neka èuva stražu kod kraljevskoga dvora.

6. Druga treæina, ona kod Surskih vrata, i treæa treæina, ona kod stražnjih stražarskih vrata, neka èuvaju stražu kod ulaza u dvor;

7. a ostala dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze iz službe, neka èuvaju stražu u Domu Jahvinu kod kralja.

8. Tako æete okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. I tko god pokuša proæi kroz vaše redove, neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god poðe ili izaðe."

9. Satnici su uèinili sve kako im je naredio sveæenik Jojada. Svaki je od njih uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. I svi su došli sveæeniku Jojadi.

10. Sveæenik dade satnicima koplja i štitove kralja Davida što su bili u Domu Jahvinu.

11. Stražari se svrstaše, s oružjem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma i prema žrtveniku i Domu oko kralja unaokolo.

12. Tada Jojada izvede sina kraljeva, stavi mu krunu i dade mu Svjedoèanstvo te ga pomaza za kralja. Pljeskali su i vikali: "Živio kralj!"

13. Kad Atalija èu viku naroda, doðe k narodu u Dom Jahvin.

14. Pogleda bolje, kad gle, kralj, po obièaju, stoji na svojem mjestu, a pred kraljem zapovjednici i sviraèi; sav puk klikæe od radosti i trubi u trube. Tad Atalija razdrije haljine i povika: "Izdaja! Izdaja!"

15. Sveæenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: "Izvedite je kroz redove i tko krene za njom pogubite ga maèem." Još je sveæenik dodao: "Nemojte je smaknuti u Domu Jahvinu."

16. Staviše ruke na nju; a kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubiše.

17. Tada Jojada sklopi savez izmeðu Jahve, kralja i naroda da narod bude narod Jahvin.

18. Potom sav narod ode u Baalov hram i razoriše ga, porušiše žrtvenike i polomiše likove; a Baalova sveæenika Matana ubiše pred žrtvenicima. A sveæenik opet postavi straže kod Doma Jahvina.

19. Zatim uze satnike Karijaca, stražu i sav narod. Oni izvedoše kralja iz Doma Jahvina i uvedoše ga u dvor kroz Vrata stražarska. I Joaš sjede na kraljevsko prijestolje.

20. Sav se puk veselio i grad se smirio kad su Ataliju ubili maèem u kraljevskom dvoru.

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina