1. Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama.

2. One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima.

3. Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.

4. "Pokupi sve narodne glavare", reèe Jahve Mojsiju. "Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela."

5. Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: "Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim."

6. Baš tada neki Izraelac doðe i dovede k svojoj braæi jednu Midjanku naoèigled Mojsija i naoèigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka.

7. Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina sveæenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku

8. i poðe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade.

9. A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i èetiri tisuæe.

10. Jahve reèe Mojsiju:

11. "Pinhas, sin Eleazara, sina sveæenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet meðu njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda.

12. Kaži mu dakle: 'S njime, evo, sklapam savez mira.

13. Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vjeènoga sveæeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.'"

14. Ime Izraelcu koji je bio ubijen - onome što je ubijen s Midjankom - bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica.

15. A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kæi Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.

16. Jahve reèe Mojsiju:

17. "Navali na Midjance i potuci ih,

18. jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u sluèaju Peora i svoje sestre Kozbi, kæeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora."

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina