1. Vino je podsmjevaè, žestoko piæe bukaè, i tko se njima odaje neæe steæi mudrosti.

2. Kraljev je gnjev kao rika lavlja: tko ga izaziva, griješi protiv sebe samog.

3. Èast je èovjeku ustegnuti se od raspre, a tko je bezuman poèinje svaðu.

4. Lijenèina u jesen ne ore: u doba žetve on traži, i ništa nema.

5. Savjet je u srcu èovjeèjem voda duboka i razuman æe je èovjek iscrpsti.

6. Mnogi se naziva dobrim èovjekom, ali tko æe naæi vjerna èovjeka?

7. Pravednik hodi u bezazlenosti svojoj: blago sinovima njegovim poslije njega!

8. Kralj koji sjedi na stolici sudaèkoj istražuje svako zlo svojim oèima.

9. Tko može reæi: "Oèistih srce svoje, oprah se od grijeha svoga?"

10. Dvojaki utezi i dvojaka mjera mrski su Jahvi podjednako.

11. I dijete se poznaje po onome što èini, je li èisto i pravedno djelo njegovo.

12. I uho koje èuje i oko koje vidi, oboje je Jahve naèinio.

13. Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvori oèi svoje i nasitit æeš se kruha.

14. "Loše, loše", govori kupac, a kad ode, hvali se dobrom kupovinom.

15. Ima zlata i mnogih bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.

16. Uzmi haljinu onomu tko je jamèio za drugoga; oplijeni njega umjesto tuðinca.

17. Sladak je èovjeku kruh prijevare, ali mu se usta poslije napune pijeskom.

18. Naumi se provode savjetom: zato dobro razmisli pa vodi boj!

19. Tko okolo kleveæe, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene.

20. Tko kune oca svoga i majku svoju svjetiljka mu se gasi usred tmine.

21. Od poèetka brzo steèeno imanje na koncu nije blagoslovljeno.

22. Nemoj govoriti: "Osvetit æu se za zlo"; èekaj Jahvu, i on æe te spasiti.

23. Mrski su Jahvi dvojaki utezi, i kriva mjera ne valja.

24. Od Jahve su koraci èovjeèji, i kako da èovjek razumije svoj put?

25. Zamka je èovjeku nesmotreno reæi: "Ovo je sveto", a poslije promišljati što je zavjetovao.

26. Mudar kralj umije izluèiti opake i stavlja ih pod toèkove.

27. Svjetiljka je Gospodnja duh èovjeèji: ona istražuje sve do dna utrobe.

28. Dobrota i vjernost èuvaju kralja, jer dobrotom utvrðuje prijestol svoj.

29. Ljepota je mladiæima njihova snaga, a starcima je ures sijeda kosa.

30. Krvave masnice oèiste zlo i udarci proèiste odaje utrobe.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina