Trouvé 42 Résultats pour: okrenu

 • Otprilike u to vrijeme Juda ode od svoje braæe te okrenu nekom Adulamcu komu ime bijaše Hira. (Knjiga Postanka 38, 1)

 • Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajuæi ni to k srcu. (Knjiga Izlaska 7, 23)

 • I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava. (Knjiga Izlaska 16, 10)

 • Èim se od šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj. (Knjiga Brojeva 12, 10)

 • Tako Edom nije dopustio Izraelu da proðe kroz njegovo podruèje i Izrael se okrenu od njega. (Knjiga Brojeva 20, 21)

 • Okrenu se onda i poðu prema Bašanu. A bašanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja. (Knjiga Brojeva 21, 33)

 • Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni iæi kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari. (Knjiga Brojeva 24, 1)

 • Poðu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom. (Knjiga Brojeva 33, 7)

 • Jahve se tad okrenu prema njemu i reèe mu: "Idi s tom snagom u sebi i izbavit æeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?" (Knjiga o sucima 6, 14)

 • Danovci odoše dalje, a Mika, videæi da su jaèi od njega, okrenu se i vrati kuæi. (Knjiga o sucima 18, 26)

 • Kad je Šaul uèvrstio svoju kraljevsku vlast nad Izraelom, okrenu ratovati protiv svih svojih neprijatelja unaokolo: protiv Moaba, protiv Amonaca, protiv Edoma, protiv Bet Rehoba, protiv kralja Sobe i protiv Filistejaca; kuda god bi se okrenuo, svuda bi pobjeðivao. (Prva knjiga o Samuelu 14, 47)

 • Tada Šaul odusta od potjere za Davidom i okrenu se protiv Filistejaca. Zato se prozvalo ono mjesto "Klanac razlaza". (Prva knjiga o Samuelu 23, 28)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina