Trouvé 244 Résultats pour: Abraam

 • kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all' estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se (Gênesis 17, 5)

 • kai eipen o qeoV proV abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseiV su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn (Gênesis 17, 9)

 • eipen de o qeoV tw abraam sara h gunh sou ou klhqhsetai to onoma authV sara alla sarra estai to onoma authV (Gênesis 17, 15)

 • kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai (Gênesis 17, 17)

 • eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou (Gênesis 17, 18)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • sunetelesen de lalwn proV auton kai anebh o qeoV apo abraam (Gênesis 17, 22)

 • kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV (Gênesis 17, 23)

 • abraam de hn enenhkonta ennea etwn hnika perietemen thn sarka thV akrobustiaV autou (Gênesis 17, 24)

 • en tw kairw thV hmeraV ekeinhV perietmhqh abraam kai ismahl o uioV autou (Gênesis 17, 26)

 • kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV (Gênesis 18, 6)

 • kai eiV taV boaV edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto (Gênesis 18, 7)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina