Trouvé 3970 Résultats pour: Ana

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou (Gênesis 18, 10)

 • mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV (Gênesis 18, 14)

 • exanastanteV de ekeiqen oi andreV katebleyan epi proswpon sodomwn kai gomorraV abraam de suneporeueto met' autwn sumpropempwn autouV (Gênesis 18, 16)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • hnika de orqroV egineto epespoudazon oi aggeloi ton lwt legonteV anastaV labe thn gunaika sou kai taV duo qugateraV sou aV eceiV kai exelqe ina mh sunapolh taiV anomiaiV thV polewV (Gênesis 19, 15)

 • kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV (Gênesis 19, 25)

 • deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 32)

 • epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 33)

 • egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 34)

 • epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 35)

 • kai ekinhsen ekeiqen abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson kadhV kai ana meson sour kai parwkhsen en geraroiV (Gênesis 20, 1)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina