Trouvé 6968 Résultats pour: Epi

 • oti mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV kai paV kubernhthV kai paV epi twn ploiwn o omiloV kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan (Apocalipse 18, 17)

 • kai ebalon coun epi taV kefalaV autwn kai ekrazon klaionteV kai penqounteV legonteV ouai ouai h poliV h megalh en h eplouthsan panteV oi econteV ploia en th qalassh ek thV timiothtoV authV oti mia wra hrhmwqh (Apocalipse 18, 19)

 • kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi thV ghV (Apocalipse 18, 24)

 • kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessareV kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legonteV amhn allhlouia (Apocalipse 19, 4)

 • oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV (Apocalipse 19, 12)

 • kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuV basilewn kai kurioV kuriwn (Apocalipse 19, 16)

 • kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoV autou (Apocalipse 19, 19)

 • kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw (Apocalipse 19, 20)

 • kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoV autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn (Apocalipse 19, 21)

 • kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida thV abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou (Apocalipse 20, 1)

 • kai eidon qronouV kai ekaqisan ep autouV kai krima edoqh autoiV kai taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitineV ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta cristou ta cilia eth (Apocalipse 20, 4)

 • makarioV kai agioV o ecwn meroV en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoV o deuteroV ouk ecei exousian all esontai iereiV tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth (Apocalipse 20, 6)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina