Trouvé 33 Résultats pour: Kalh

 • egeneto de hnika eishlqen abram eiV aigupton idonteV oi aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra (Gênesis 12, 14)

 • h de parqenoV hn kalh th oyei sfodra parqenoV hn anhr ouk egnw authn katabasa de epi thn phghn eplhsen thn udrian kai anebh (Gênesis 24, 16)

 • oi de ofqalmoi leiaV asqeneiV rachl de kalh tw eidei kai wraia th oyei (Gênesis 29, 17)

 • kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eiV to ponein kai egenhqh anhr gewrgoV (Gênesis 49, 15)

 • kai tiV h gh eiV hn outoi egkaqhntai ep' authV ei kalh estin h ponhra kai tineV ai poleiV eiV aV outoi katoikousin en autaiV ei en teichresin h en ateicistoiV (Números 13, 19)

 • kai onoma tw anqrwpw nabal kai onoma th gunaiki autou abigaia kai h gunh autou agaqh sunesei kai kalh tw eidei sfodra kai o anqrwpoV sklhroV kai ponhroV en epithdeumasin kai o anqrwpoV kunikoV (I Samuel 25, 3)

 • kai egeneto proV esperan kai anesth dauid apo thV koithV autou kai periepatei epi tou dwmatoV tou oikou tou basilewV kai eiden gunaika louomenhn apo tou dwmatoV kai h gunh kalh tw eidei sfodra (II Samuel 11, 2)

 • kai egenhqh meta tauta kai tw abessalwm uiw dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth qhmar kai hgaphsen authn amnwn uioV dauid (II Samuel 13, 1)

 • kai etecqhsan tw abessalwm treiV uioi kai qugathr mia kai onoma auth qhmar auth hn gunh kalh sfodra kai ginetai gunh tw roboam uiw salwmwn kai tiktei autw ton abia (II Samuel 14, 27)

 • kai h neaniV kalh ewV sfodra kai hn qalpousa ton basilea kai eleitourgei autw kai o basileuV ouk egnw authn (I Reis 1, 4)

 • kai hn kalh tw eidei kai wraia th oyei sfodra kai upelipeto auth manasshV o anhr authV crusion kai argurion kai paidaV kai paidiskaV kai kthnh kai agrouV kai emenen ep' autwn (Judite 8, 7)

 • kai exhlqen bagwaV apo proswpou olofernou kai eishlqen proV authn kai eipen mh oknhsatw dh h paidiskh h kalh auth elqousa proV ton kurion mou doxasqhnai kata proswpon autou kai piesai meq' hmwn eiV eufrosunhn oinon kai genhqhnai en th hmera tauth wV qugathr mia twn uiwn assour ai paresthkasin en oikw naboucodonosor (Judite 12, 13)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina