Trouvé 111 Résultats pour: douloV

 • kai nun epikataratoi este ou mh ekliph ex umwn douloV oude xulokopoV emoi kai tw qew mou (Josué 9, 23)

 • kai egeneto met' ekeina kai apeqanen ihsouV uioV nauh douloV kuriou ekaton deka etwn (Josué 24, 30)

 • kai eteleuthsen ihsouV uioV nauh douloV kuriou uioV ekaton deka etwn (Juízes 2, 8)

 • kai eipen gaal uioV abed ti estin abimelec kai tiV estin o uioV sucem oti douleusomen autw ouc outoV uioV ierobaal kai zeboul episkopoV autou douloV autou sun toiV andrasin emmwr patroV sucem kai ti oti douleusomen autw hmeiV (Juízes 9, 28)

 • kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiV lalei kurie oti akouei o douloV sou kai eporeuqh samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou (I Samuel 3, 9)

 • kai hlqen kurioV kai katesth kai ekalesen auton wV apax kai apax kai eipen samouhl lalei oti akouei o douloV sou (I Samuel 3, 10)

 • kai eipen dauid proV saoul mh dh sumpesetw h kardia tou kuriou mou ep' auton o douloV sou poreusetai kai polemhsei meta tou allofulou toutou (I Samuel 17, 32)

 • kai eipen dauid proV saoul poimainwn hn o douloV sou tw patri autou en tw poimniw kai otan hrceto o lewn kai h arkoV kai elambanen probaton ek thV agelhV (I Samuel 17, 34)

 • kai thn arkon etupten o douloV sou kai ton leonta kai estai o allofuloV o aperitmhtoV wV en toutwn ouci poreusomai kai pataxw auton kai afelw shmeron oneidoV ex israhl dioti tiV o aperitmhtoV outoV oV wneidisen parataxin qeou zwntoV (I Samuel 17, 36)

 • h shmeron hrgmai erwtan autw dia tou qeou mhdamwV mh dotw o basileuV kata tou doulou autou logon kai ef' olon ton oikon tou patroV mou oti ouk hdei o douloV o soV en pasin toutoiV rhma mikron h mega (I Samuel 22, 15)

 • kai eipen dauid kurie o qeoV israhl akouwn akhkoen o douloV sou oti zhtei saoul elqein epi keila diafqeirai thn polin di' eme (I Samuel 23, 10)

 • ei apokleisqhsetai kai nun ei katabhsetai saoul kaqwV hkousen o douloV sou kurie o qeoV israhl apaggeilon tw doulw sou kai eipen kurioV apokleisqhsetai (I Samuel 23, 11)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina