Trouvé 315 Résultats pour: emoi

 • eipen de lamec taiV eautou gunaixin ada kai sella akousate mou thV fwnhV gunaikeV lamec enwtisasqe mou touV logouV oti andra apekteina eiV trauma emoi kai neaniskon eiV mwlwpa emoi (Gênesis 4, 23)

 • kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me (Gênesis 15, 3)

 • par' emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou (Gênesis 23, 11)

 • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

 • sunteleson oun ta ebdoma tauthV kai dwsw soi kai tauthn anti thV ergasiaV hV erga par' emoi eti epta eth etera (Gênesis 29, 27)

 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • epignwqi ti estin twn swn par' emoi kai labe kai ouk epegnw par' autw ouqen kai eipen autw iakwb par' w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autouV (Gênesis 31, 32)

 • en de tw akousai auton oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katalipwn ta imatia autou par' emoi efugen kai exhlqen exw (Gênesis 39, 15)

 • wV de hkousen oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katelipen ta imatia autou par' emoi kai efugen kai exhlqen exw (Gênesis 39, 18)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)

 • nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en aiguptw pro tou me elqein proV se eiV aigupton emoi eisin efraim kai manassh wV roubhn kai sumewn esontai moi (Gênesis 48, 5)

 • kai lhmyomai emautw umaV laon emoi kai esomai umwn qeoV kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek thV katadunasteiaV twn aiguptiwn (Êxodo 6, 7)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina