Trouvé 16 Résultats pour: epignwsin

 • kai poihson epi pantoV eqnouV sou kai pashV fulhV epignwsin tou eidhsai oti su ei o qeoV qeoV pashV dunamewV kai kratouV kai ouk estin alloV uperaspizwn tou genouV israhl ei mh su (Judite 9, 14)

 • entauqa oun hrxato to polu thV uperhfaniaV lhgein teqrausmenoV kai eiV epignwsin ercesqai qeia mastigi kata stigmhn epiteinomenoV taiV alghdosin (II Macabeus 9, 11)

 • tote sunhseiV fobon kuriou kai epignwsin qeou eurhseiV (Provérbios 2, 5)

 • wmoiwqh o laoV mou wV ouk ecwn gnwsin oti su epignwsin apwsw kagw apwsomai se tou mh ierateuein moi kai epelaqou nomon qeou sou kagw epilhsomai teknwn sou (Oséias 4, 6)

 • dioti eleoV qelw kai ou qusian kai epignwsin qeou h olokautwmata (Oséias 6, 6)

 • marturw gar autoiV oti zhlon qeou ecousin all ou kat epignwsin (Romanos 10, 2)

 • dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh (Colossenses 1, 9)

 • peripathsai umaV axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eiV thn epignwsin tou qeou (Colossenses 1, 10)

 • ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai eiV panta plouton thV plhroforiaV thV sunesewV eiV epignwsin tou musthriou tou qeou kai patroV kai tou cristou (Colossenses 2, 2)

 • kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eiV epignwsin kat eikona tou ktisantoV auton (Colossenses 3, 10)

 • oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein (I Timóteo 2, 4)

 • en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV (II Timóteo 2, 25)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina