Trouvé 2420 Résultats pour: estin

  • kai o qanatoV kai o adhV eblhqhsan eiV thn limnhn tou puroV outoV estin o deuteroV qanatoV (Apocalipse 20, 14)

  • kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti (Apocalipse 21, 1)

  • deiloiV de kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakeusin kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteroV qanatoV (Apocalipse 21, 8)

  • ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl (Apocalipse 21, 12)

  • kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin (Apocalipse 21, 16)

  • kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou (Apocalipse 21, 17)

  • kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion (Apocalipse 21, 22)

  • kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin (Apocalipse 22, 10)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina