Trouvé 9 Résultats pour: kaleson

  • kai eipen kurioV proV mwushn idou hggikasin ai hmerai tou qanatou sou kaleson ihsoun kai sthte para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai enteloumai autw kai eporeuqh mwushV kai ihsouV eiV thn skhnhn tou marturiou kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Deuteronômio 31, 14)

  • kai eipen proV giezi to paidarion autou kaleson moi thn swmanitin tauthn kai ekalesen authn kai esth enwpion autou (II Reis 4, 12)

  • kai exebohsen elisaie proV giezi kai eipen kaleson thn swmanitin tauthn kai ekalesen kai eishlqen proV auton kai eipen elisaie labe ton uion sou (II Reis 4, 36)

  • kai proshlqon proV thn profhtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kurioV moi kaleson to onoma autou tacewV skuleuson oxewV pronomeuson (Isaías 8, 3)

  • kai kaleson ourian eiV thn skopian kuriou kai eipen esthn dia pantoV hmeraV kai epi thV parembolhV esthn olhn thn nukta (Isaías 21, 8)

  • kai eipen kurioV proV auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikhsw to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausw basileian oikou israhl (Oséias 1, 4)

  • kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma authV ouk-hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all' h antitassomenoV antitaxomai autoiV (Oséias 1, 6)

  • kai eipen kaleson to onoma autou ou-laoV-mou dioti umeiV ou laoV mou kai egw ouk eimi umwn (Oséias 1, 9)

  • oyiaV de genomenhV legei o kurioV tou ampelwnoV tw epitropw autou kaleson touV ergataV kai apodoV autoiV ton misqon arxamenoV apo twn escatwn ewV twn prwtwn (São Mateus 20, 8)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina