Trouvé 52 Résultats pour: madiam

 • eteken de autw ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton swue (Gênesis 25, 2)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (Gênesis 36, 35)

 • hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushV apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eiV ghn madiam ekaqisen epi tou freatoV (Êxodo 2, 15)

 • tw de ierei madiam hsan epta qugatereV poimainousai ta probata tou patroV autwn ioqor paragenomenai de hntloun ewV eplhsan taV dexamenaV potisai ta probata tou patroV autwn ioqor (Êxodo 2, 16)

 • kai mwushV hn poimainwn ta probata ioqor tou gambrou autou tou ierewV madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eiV to oroV cwrhb (Êxodo 3, 1)

 • meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou eipen de kurioV proV mwushn en madiam badize apelqe eiV aigupton teqnhkasin gar panteV oi zhtounteV sou thn yuchn (Êxodo 4, 19)

 • hkousen de ioqor o iereuV madiam o gambroV mwush panta osa epoihsen kurioV israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton israhl ex aiguptou (Êxodo 18, 1)

 • kai eipen mwab th gerousia madiam nun ekleixei h sunagwgh auth pantaV touV kuklw hmwn wV ekleixai o moscoV ta clwra ek tou pediou kai balak uioV sepfwr basileuV mwab hn kata ton kairon ekeinon (Números 22, 4)

 • kai eporeuqh h gerousia mwab kai h gerousia madiam kai ta manteia en taiV cersin autwn kai hlqon proV balaam kai eipan autw ta rhmata balak (Números 22, 7)

 • kai pasaV taV poleiV tou miswr kai pasan thn basileian tou shwn basilewV twn amorraiwn on epataxen mwushV auton kai touV hgoumenouV madiam kai ton eui kai ton rokom kai ton sour kai ton our kai ton robe arcontaV para shwn kai touV katoikountaV thn ghn (Josué 13, 21)

 • kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enanti kuriou kai paredwken autouV kurioV en ceiri madiam eth epta (Juízes 6, 1)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina