Trouvé 688 Résultats pour: onoma

 • speuson oun tou swqhnai ekei ou gar dunhsomai poihsai pragma ewV tou se eiselqein ekei dia touto ekalesen to onoma thV polewV ekeinhV shgwr (Gênesis 19, 22)

 • kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 37)

 • eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 38)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak (Gênesis 21, 3)

 • nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth (Gênesis 21, 23)

 • dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi (Gênesis 21, 31)

 • kai efuteusen abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeoV aiwnioV (Gênesis 21, 33)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou topou ekeinou kurioV eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurioV wfqh (Gênesis 22, 14)

 • kai h pallakh autou h onoma rehma eteken kai auth ton tabek kai ton gaam kai ton tocoV kai ton mwca (Gênesis 22, 24)

 • th de rebekka adelfoV hn w onoma laban kai edramen laban proV ton anqrwpon exw epi thn phghn (Gênesis 24, 29)

 • prosqemenoV de abraam elaben gunaika h onoma cettoura (Gênesis 25, 1)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn ismahl kat' onoma twn genewn autou prwtotokoV ismahl nabaiwq kai khdar kai nabdehl kai massam (Gênesis 25, 13)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina