Trouvé 52 Résultats pour: phcwn

 • kai poihseiV aulhn th skhnh eiV to klitoV to proV liba istia thV aulhV ek bussou keklwsmenhV mhkoV ekaton phcwn tw eni klitei (Êxodo 27, 9)

 • outwV tw klitei tw proV aphliwthn istia ekaton phcwn mhkoV kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi calkai kai oi krikoi kai ai yalideV twn stulwn kai ai baseiV autwn perihrgurwmenai argurw (Êxodo 27, 11)

 • to de euroV thV aulhV to kata qalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka (Êxodo 27, 12)

 • kai to klitoV to deuteron deka pente phcwn twn istiwn to uyoV stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV (Êxodo 27, 15)

 • kai th pulh thV aulhV kalumma eikosi phcwn to uyoV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV th poikilia tou rafideutou stuloi autwn tessareV kai ai baseiV autwn tessareV (Êxodo 27, 16)

 • to de mhkoV thV aulhV ekaton ef' ekaton kai euroV penthkonta epi penthkonta kai uyoV pente phcwn ek bussou keklwsmenhV kai ai baseiV autwn calkai (Êxodo 27, 18)

 • oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV (Êxodo 37, 2)

 • oti plhn wg basileuV basan kateleifqh apo twn rafain idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn ammwn ennea phcwn to mhkoV authV kai tessarwn phcwn to euroV authV en phcei androV (Deuteronômio 3, 11)

 • kai tessarakonta phcwn hn o naoV kata proswpon (I Reis 6, 17)

 • kai epi twn kefalwn twn stulwn ergon krinou kata to ailam tessarwn phcwn (I Reis 7, 8)

 • kai wkodomhsen ton oikon drumw tou libanou ekaton phceiV mhkoV autou kai penthkonta phceiV platoV autou kai triakonta phcwn uyoV autou kai triwn sticwn stulwn kedrinwn kai wmiai kedrinai toiV stuloiV (I Reis 7, 39)

 • kai to ailam twn stulwn penthkonta phcwn mhkoV kai triakonta en platei ezugwmena ailam epi proswpon autwn kai stuloi kai pacoV epi proswpon authV toiV ailammin (I Reis 7, 43)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina