Trouvé 5 Résultats pour: potamoiV

  • en etei enatw wshe sunelaben basileuV assuriwn thn samareian kai apwkisen ton israhl eiV assuriouV kai katwkisen autouV en alae kai en abwr potamoiV gwzan kai orh mhdwn (II Reis 17, 6)

  • kai qhsomai en qalassh ceira autou kai en potamoiV dexian autou (Salmos 88, 26)

  • uie anqrwpou labe qrhnon epi faraw basilea aiguptou kai ereiV autw leonti eqnwn wmoiwqhV kai su wV drakwn o en th qalassh kai ekeratizeV toiV potamoiV sou kai etarasseV udwr toiV posin sou kai katepateiV touV potamouV sou (Ezequiel 32, 2)

  • etoimasai merida armosai cordhn etoimasai merida amwn h katoikousa en potamoiV udwr kuklw authV hV h arch qalassa kai udwr ta teich authV (Naum 3, 8)

  • mh en potamoiV wrgisqhV kurie h en potamoiV o qumoV sou h en qalassh to ormhma sou oti epibhsh epi touV ippouV sou kai h ippasia sou swthria (Habacuc 3, 8)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina