Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • oV an omologhsh oti ihsouV estin o uioV tou qeou o qeoV en autw menei kai autoV en tw qew (I São João 4, 15)

 • kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw (I São João 4, 16)

 • o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou (I São João 5, 10)

 • elpizw de euqewV idein se kai stoma proV stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touV filouV kat onoma (III São João 1, 14)

 • ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgiasmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV (São Judas 1, 1)

 • monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn (São Judas 1, 25)

 • kai epoihsen hmaV basileiV kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Apocalipse 1, 6)

 • kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV (Apocalipse 4, 2)

 • kai adousin wdhn kainhn legonteV axioV ei labein to biblion kai anoixai taV sfragidaV autou oti esfaghV kai hgorasaV tw qew hmaV en tw aimati sou ek pashV fulhV kai glwsshV kai laou kai eqnouV (Apocalipse 5, 9)

 • kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV (Apocalipse 5, 10)

 • kai panteV oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew (Apocalipse 7, 11)

 • legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Apocalipse 7, 12)


“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina