1. Akkor a próféták, Aggeus és Iddo fia, Zakariás prófétálni kezdtek a júdeai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének a nevében, aki fölöttük volt.

2. Erre Sealtiel fia, Zerubbábel és Joszadak fia, Jesua munkához láttak, és újra elkezdték építeni az Isten házát Jeruzsálemben. Az Isten prófétái mellettük álltak és biztatták õket.

3. Ebben az idõben a folyamon túli terület kormányzója Tattenai, valamint Setar-Boznai és társaik fölkeresték õket, és így szóltak hozzájuk: "Ki adott nektek engedélyt, hogy fölépítsétek ezt a házat, és ezeket a falakat újra felhúzzátok?

4. Mi a nevük azoknak az embereknek, akik ezt az építkezést vezetik?"

5. Istenük szeme azonban a zsidók vénein volt, és nem akadályozták meg õket, amíg tudtul nem adták (a dolgot) Dáriusnak, és írás nem érkezett az ügyben.

6. Annak a levélnek a másolata, amelyet a folyamon túli kormányzó, Tattenai, Setar-Boznai és társaik, a folyamon túli tanácsosok Dárius királynak küldtek;

7. jelentést küldtek neki, s ez volt a szövege: "Dárius királynak minden jót!

8. Tudtára adjuk a királynak, hogy ellátogattunk Júdea tartományába a nagy Isten templomához. Faragott kövekbõl épült, s fával borították a falait. A munka gondosan folyt és elõrehaladt a kezük alatt.

9. Megkérdeztük véneiket, így szóltunk hozzájuk: Ki adott nektek engedélyt, hogy fölépítsétek ezt a házat, és hogy a falakat újra felhúzzátok?

10. Érdeklõdtünk tõlük nevük felõl is, hogy tájékoztathassunk, s feljegyeztük azoknak az embereknek a nevét, akik az élükön álltak.

11. Ezt válaszolták nekünk: Mi az ég és föld Istenének szolgái vagyunk. Azt a házat építjük föl újra, amely sok évvel ezelõtt már állott, s amelyet Izrael nagy királya épített és fejezett be.

12. Mivel azonban atyáink haragra ingerelték az ég Istenét, Babilon királyának, a káld Nebukadnezárnak kezére adta õket. Õ lerombolta ezt a templomot, a népet pedig fogságba hurcolta Babilonba.

13. Ám Cirusznak, Babilon királyának elsõ évében Cirusz király parancsot adott Isten e házának fölépítésére.

14. Az Isten házának arany- és ezüstedényeit, amelyeket Nebukadnezár kihordatott a jeruzsálemi templomból és Babilon templomába vitetett, Cirusz király kihozatta Babilon templomából és átadta egy Sesbaccár nevû embernek, akit kormányzónak nevezett ki.

15. Így szólt hozzá: Vedd ezeket az edényeket, menj, és vidd el õket a jeruzsálemi templomba! Az Isten házát meg újra föl kell építeni régi helyén.

16. Erre ez a Sesbaccár eljött, és lerakta az Isten házának alapját Jeruzsálemben. Az attól kezdve épül, csak még nem fejezték be.

17. Éppen ezért, ha a király jónak látja, kutassanak Bábelben a király kincseskamrájában, vajon valóban adott-e engedélyt Cirusz király, hogy Isten háza Jeruzsálemben fölépüljön. Azután a király tudassa velünk döntését ebben az ügyben."

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina