1. meta de tauta exeleghsan anabhnai archgoi oikou patriwn kata fulaV autwn kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi kai ai qugatereV kai oi paideV autwn kai ai paidiskai kai ta kthnh autwn

2. kai dareioV sunapesteilen met' autwn ippeiV ciliouV ewV tou apokatasthsai autouV eiV ierousalhm met' eirhnhV kai meta mousikwn tumpanwn kai aulwn

3. kai panteV oi adelfoi autwn paizonteV kai epoihsen autouV sunanabhnai met' ekeinwn

4. kai tauta ta onomata twn andrwn twn anabainontwn kata patriaV autwn eiV taV fulaV epi thn meridarcian autwn

5. oi iereiV uioi fineeV uiou aarwn ihsouV o tou iwsedek tou saraiou kai iwakim o tou zorobabel tou salaqihl ek tou oikou tou dauid ek thV geneaV fareV fulhV de iouda

6. oV elalhsen epi dareiou tou basilewV perswn logouV sofouV en tw deuterw etei thV basileiaV autou mhni nisan tou prwtou mhnoV

7. eisin de outoi ek thV ioudaiaV oi anabanteV ek thV aicmalwsiaV thV paroikiaV ouV metwkisen naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV babulwna

8. kai epestreyan eiV ierousalhm kai thn loiphn ioudaian ekastoV eiV thn idian polin oi elqonteV meta zorobabel kai ihsou neemiou zaraiou rhsaiou enhnioV mardocaiou beelsarou asfarasou boroliou roimou baana twn prohgoumenwn autwn

9. ariqmoV twn apo tou eqnouV kai oi prohgoumenoi autwn uioi foroV duo ciliadeV kai ekaton ebdomhkonta duo

10. uioi safat tetrakosioi ebdomhkonta duo uioi aree eptakosioi penthkonta ex

11. uioi faaqmwab eiV touV uiouV ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka duo

12. uioi wlamou cilioi diakosioi penthkonta tessareV uioi zatou ennakosioi tessarakonta pente uioi corbe eptakosioi pente uioi bani exakosioi tessarakonta oktw

13. uioi bhbai exakosioi eikosi treiV uioi asgad cilioi triakosioi eikosi duo

14. uioi adwnikam exakosioi exhkonta epta uioi bagoi discilioi exhkonta ex uioi adinou tetrakosioi penthkonta tessareV

15. uioi athr ezekiou enenhkonta duo uioi kilan kai azhtaV exhkonta epta uioi azourou tetrakosioi triakonta duo

16. uioi anniaV ekaton eiV uioi arom uioi bassai triakosioi eikosi treiV uioi arifou ekaton deka duo

17. uioi baithrouV triscilioi pente uioi ek baiqlwmwn ekaton eikosi treiV

18. oi ek netebaV penthkonta pente oi ex enatou ekaton penthkonta oktw oi ek baitasmwn tessarakonta duo

19. oi ek kariaqiarioV eikosi pente oi ek kapiraV kai bhrot eptakosioi tessarakonta treiV

20. oi cadiasai kai ammidioi tetrakosioi eikosi duo oi ek kiramaV kai gabbhV exakosioi eikosi eiV

21. oi ek makalwn ekaton eikosi duo oi ek baitoliw penthkonta duo uioi nifiV ekaton penthkonta ex

22. uioi kalamw allou kai wnouV eptakosioi eikosi pente uioi ierecou triakosioi tessarakonta pente

23. uioi sanaaV triscilioi triakosioi triakonta

24. oi iereiV uioi ieddou tou uiou ihsou eiV touV uiouV anasib ennakosioi ebdomhkonta duo uioi emmhrou cilioi penthkonta duo

25. uioi fassourou cilioi diakosioi tessarakonta epta uioi carmh cilioi deka epta

26. oi de leuitai uioi ihsou kai kadmihlou kai bannou kai soudiou ebdomhkonta tessareV

27. oi ieroyaltai uioi asaf ekaton eikosi oktw

28. oi qurwroi uioi saloum uioi atar uioi tolman uioi akoub uioi athta uioi swbai oi panteV ekaton triakonta ennea

29. oi ierodouloi uioi hsau uioi asifa uioi tabawq uioi khraV uioi soua uioi fadaiou uioi labana uioi aggaba

30. uioi akoud uioi outa uioi khtab uioi agaba uioi subai uioi anan uioi kaqoua uioi geddour

31. uioi iairou uioi daisan uioi noeba uioi caseba uioi gazhra uioi oziou uioi finoe uioi asara uioi basqai uioi asana uioi maani uioi nafisi uioi akouf uioi aciba uioi asour uioi farakim uioi basalwq

32. uioi meedda uioi kouqa uioi carea uioi barcouV uioi serar uioi qomoi uioi nasi uioi atifa

33. uioi paidwn salwmwn uioi assafiwq uioi farida uioi iehli uioi lozwn uioi isdahl uioi safuqi

34. uioi agia uioi fakareq-sabih uioi sarwqie uioi masiaV uioi gaV uioi addouV uioi soubaV uioi aferra uioi barwdiV uioi safat uioi amwn

35. panteV oi ierodouloi kai oi uioi twn paidwn salwmwn triakosioi ebdomhkonta duo

36. outoi anabanteV apo qermeleq kai qelersaV hgoumenoV autwn caraaq adan kai amar

37. kai ouk hdunanto apaggeilai taV patriaV autwn kai geneaV wV ek tou israhl eisin uioi dalan tou uiou touban uioi nekwdan exakosioi penthkonta duo

38. kai ek twn ierewn oi empoioumenoi ierwsunhV kai ouc eureqhsan uioi obbia uioi akkwV uioi ioddouV tou labontoV augian gunaika twn qugaterwn farzellaiou kai eklhqh epi tw onomati autou

39. kai toutwn zhthqeishV thV genikhV grafhV en tw katalocismw kai mh eureqeishV ecwrisqhsan tou ierateuein

40. kai eipen autoiV neemiaV kai atqariaV mh metecein twn agiwn autouV ewV anasth arciereuV endedumenoV thn dhlwsin kai thn alhqeian

41. oi de panteV hsan israhl apo dwdekaetouV cwriV paidwn kai paidiskwn muriadeV tessareV discilioi triakosioi exhkonta paideV toutwn kai paidiskai eptakiscilioi triakosioi triakonta epta yaltai kai yaltwdoi diakosioi tessarakonta pente

42. kamhloi tetrakosioi triakonta pente kai ippoi eptakiscilioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente upozugia pentakiscilia pentakosia eikosi pente

43. kai ek twn hgoumenwn kata taV patriaV en tw paraginesqai autouV eiV to ieron tou qeou to en ierousalhm euxanto egeirai ton oikon epi tou topou autou kata thn autwn dunamin

44. kai dounai eiV to ieron gazofulakion twn ergwn crusiou mnaV ciliaV kai arguriou mnaV pentakisciliaV kai stolaV ieratikaV ekaton

45. kai katwkisqhsan oi iereiV kai oi leuitai kai oi ek tou laou en ierousalhm kai th cwra oi te ieroyaltai kai oi qurwroi kai paV israhl en taiV kwmaiV autwn

46. enstantoV de tou ebdomou mhnoV kai ontwn twn uiwn israhl ekastou en toiV idioiV sunhcqhsan omoqumadon eiV to eurucwron tou prwtou pulwnoV tou proV th anatolh

47. kai katastaV ihsouV o tou iwsedek kai oi adelfoi autou oi iereiV kai zorobabel o tou salaqihl kai oi toutou adelfoi htoimasan to qusiasthrion tou qeou tou israhl

48. prosenegkai ep' autou olokautwseiV akolouqwV toiV en th mwusewV biblw tou anqrwpou tou qeou dihgoreumenoiV

49. kai episunhcqhsan autoiV ek twn allwn eqnwn thV ghV kai katwrqwsan to qusiasthrion epi tou topou autou oti en ecqra hsan autoiV kai katiscusan autouV panta ta eqnh ta epi thV ghV kai aneferon qusiaV kata ton kairon kai olokautwmata tw kuriw to prwinon kai to deilinon

50. kai hgagosan thn thV skhnophgiaV eorthn wV epitetaktai en tw nomw kai qusiaV kaq' hmeran wV proshkon hn

51. kai meta tauta prosforaV endelecismou kai qusiaV sabbatwn kai noumhniwn kai eortwn paswn hgiasmenwn

52. kai osoi euxanto euchn tw qew apo thV noumhniaV tou ebdomou mhnoV hrxanto prosferein qusiaV tw qew kai o naoV tou qeou oupw wkodomhto

53. kai edwkan argurion toiV latomoiV kai tektosi kai brwta kai pota kai cara toiV sidwnioiV kai turioiV eiV to paragein autouV ek tou libanou xula kedrina diaferein scediaV eiV ton iopphV limena kata to prostagma to grafen autoiV para kurou tou perswn basilewV

54. kai tw deuterw etei paragenomenoV eiV to ieron tou qeou eiV ierousalhm mhnoV deuterou hrxato zorobabel o tou salaqihl kai ihsouV o tou iwsedek kai oi adelfoi autwn kai oi iereiV oi leuitai kai panteV oi paragenomenoi ek thV aicmalwsiaV eiV ierousalhm

55. kai eqemeliwsan ton naon tou qeou th noumhnia tou deuterou mhnoV tou deuterou etouV en tw elqein eiV thn ioudaian kai ierousalhm

56. kai esthsan touV leuitaV apo eikosaetouV epi twn ergwn tou kuriou kai esth ihsouV kai oi uioi kai oi adelfoi kai kadmihl o adelfoV kai oi uioi ihsou hmadaboun kai oi uioi iwda tou iliadoun sun toiV uioiV kai adelfoiV panteV oi leuitai omoqumadon ergodiwktai poiounteV eiV ta erga en tw oikw tou qeou

57. kai wkodomhsan oi oikodomoi ton naon tou kuriou kai esthsan oi iereiV estolismenoi meta mousikwn kai salpiggwn kai oi leuitai uioi asaf econteV ta kumbala umnounteV tw kuriw kai eulogounteV kata dauid basilea tou israhl

58. kai efwnhsan di' umnwn omologounteV tw kuriw oti h crhstothV autou kai h doxa eiV touV aiwnaV panti israhl

59. kai paV o laoV esalpisan kai ebohsan fwnh megalh umnounteV tw kuriw epi th egersei tou oikou tou kuriou

60. kai hlqosan ek twn ierewn twn leuitwn kai twn prokaqhmenwn kata taV patriaV autwn oi presbuteroi oi ewrakoteV ton pro toutou oikon proV thn toutou oikodomhn meta kraughV kai klauqmou megalou

61. kai polloi dia salpiggwn kai caraV megalh th fwnh

62. wste ton laon mh akouein twn salpiggwn dia ton klauqmon tou laou o gar ocloV hn o salpizwn megalwsti wste makroqen akouesqai

63. kai akousanteV oi ecqroi thV fulhV iouda kai beniamin hlqosan epignwnai tiV h fwnh twn salpiggwn

64. kai epegnwsan oti oi ek thV aicmalwsiaV oikodomousin ton naon tw kuriw qew israhl

65. kai proselqonteV tw zorobabel kai ihsou kai toiV hgoumenoiV twn patriwn legousin autoiV sunoikodomhsomen umin

66. omoiwV gar umin akouomen tou kuriou umwn kai autw epiquomen apo hmerwn asbasareq basilewV assuriwn oV methgagen hmaV entauqa

67. kai eipen autoiV zorobabel kai ihsouV kai oi hgoumenoi twn patriwn tou israhl ouc umin kai hmin tou oikodomhsai ton oikon kuriw tw qew hmwn

68. hmeiV gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou israhl akolouqwV oiV prosetaxen hmin kuroV o basileuV perswn

69. ta de eqnh thV ghV epikeimena toiV en th ioudaia kai poliorkounteV eirgon tou oikodomein

70. kai epiboulaV kai dhmagwgiaV kai episustaseiV poioumenoi apekwlusan tou epitelesqhnai thn oikodomhn panta ton cronon thV zwhV tou basilewV kurou

71. kai eircqhsan thV oikodomhV eth duo ewV thV dareiou basileiaV

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina