1. E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: "Atyám, elérkezett az óra. Dicsõítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsõítsen téged.

2. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon.

3. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.

4. Én megdicsõítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem.

5. Most te is dicsõíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsõségben, amelyben részem volt nálad, mielõtt a világ lett.

6. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad õket, és megtartották tanításodat.

7. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tõled van.

8. A tanítást, amit kaptam tõled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tõled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.

9. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál,

10. mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém -, és én megdicsõültem bennük.

11. Én nem maradok tovább a világban, de õk a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg õket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.

12. Amíg velük voltam, megõriztem õket a nevedben, akiket nekem adtál. Megõriztem õket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás.

13. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen.

14. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyûlölte õket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.

15. Nem azt kérem tõled, hogy vedd ki õket a világból, hanem hogy óvd meg õket a gonosztól.

16. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.

17. Szenteld meg õket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.

18. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is õket a világba.

19. Értük szentelem magamat, hogy õk is szentek legyenek az igazságban.

20. De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.

21. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek õk is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

22. Megosztottam velük a dicsõséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk:

23. én bennük, te bennem, hogy így õk is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted õket, amint engem szerettél.

24. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsõségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése elõtt szerettél.

25. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s õk is felismerték, hogy te küldtél.

26. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek."

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina