1. Ézsaunak, vagyis Edomnak ezek az utódai:

2. Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget: Adát, a hetita Elon lányát és Oholibámát, Anának, a horita Cibeon fiának lányát,

3. továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát.

4. Ada szülte Ézsaunak Elifázt, Bászmát szülte Reuelt,

5. Oholibáma szülte Jeust, Jalamot és Korachot. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek.

6. Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész házanépét, minden legelõállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétõl Szeir földjére.

7. Vagyonuk ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy együtt maradjanak, és a vendéglátó ország sem bírta el õket sok vagyonuk miatt.

8. Így Ézsau a Szeir-hegységben telepedett le. Ézsau (neve) Edom is.

9. Ézsaunak, az edomiták õsatyjának Szeir földjén ezek voltak az utódai:

10. Ézsau fiainak utódai: Elifáz, Ádának, Ézsau feleségének a fia. Reuel, Bászmátnak, Ézsau feleségének a fia.

11. Elifáz fiai: Temán, Omár, Cefo, Gatam és Kenász.

12. Timma Elifáznak, Ézsau fiának mellékfelesége volt. Õ szülte Elifáznak Amaleket. Ezek Ádának, Ézsau feleségének utódai.

13. Reuel fiai ezek: Nachat, Szerach, Samma és Misza. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének utódai.

14. Ezek pedig Cibeon fia, Ána lányának, Oholibámának, Ézsau feleségének fiai: õ szülte Ézsaunak Jeust, Jalamot és Korachot.

15. Ezek a törzsfõk, Ézsau fiai: Elifáznak, Ézsau elsõszülöttének fiai voltak: Temán törzsfõ, Omár törzsfõ, Cefo törzsfõ, Kenász törzsfõ,

16. Gatam törzsfõ, Amalek törzsfõ, akik Elifáztól származtak Edom földjén. Ezek Áda fiai.

17. Reuelnek, Ézsau fiának fiai a következõk: Nachat törzsfõ, Szerách törzsfõ, Samma törzsfõ és Misza törzsfõ. Ezek azok a törzsfõk, akik Reueltõl származtak, Edom földjén. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai.

18. Oholibámának, Ézsau feleségének fiai a következõk: Jeus törzsfõ, Jalám törzsfõ, Korách törzsfõ. Ezek azok a törzsfõk, akik Oholibámától, Ana leányától, Ézsau feleségétõl származtak.

19. Ezek Ézsau fiai és ezek a törzsfõk. Ez Edom.

20. Ezek a horita Szeirnek, a vidék õslakójának fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ána,

21. Dison, Ecer és Disán. Ezek a horiták törzsfõi, Szeir fiai Edom földjén.

22. Lotán fiai: Hori és Heman. Lotán nõvére Timna.

23. Sobál fiai a következõk: Alvan, Manachát, Ebál, Sefo és Omán.

24. Cibeon fiai a következõk: Aja és Ana. Ez az az Ana, aki a pusztában megtalálta a meleg forrást, amikor apjának, Cibeonnak a szamarait legeltette.

25. Ana gyermekei ezek: Dison és Oholibáma, Ana leánya.

26. Dison fiai ezek: Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán.

27. Ecer fiai ezek: Bilhán, Saaván és Akan.

28. Disán fiai: Uc és Aran.

29. A horiták törzsfõi ezek: Lotán törzsfõ, Sobál törzsfõ, Cibeon törzsfõ, Ána törzsfõ,

30. Dison törzsfõ, Ecer törzsfõ, Disán törzsfõ. Ezek a horiták törzsfõi, törzsük szerint Szeir földjén.

31. Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielõtt izraelita király uralkodott.

32. Edom királya volt Bela, Beor fia, városát pedig Dinhabának hívták.

33. Bela meghalt, és helyette Jobáb kormányzott, Serah fia Bocrából.

34. Amikor Jobáb király meghalt, helyette a temaniták földjérõl való Husám kormányzott királyként.

35. Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott, mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták.

36. Adad meghalt, és helyette a masrekai Szamla kormányzott mint király.

37. Szamla meghalt, és helyette a Rechobot-han-Nacharból való Saul kormányzott, királyként.

38. Saul meghalt, és helyette Baal-Hanan, Achbor fia kormányzott mint király.

39. Baal-Hanan, Achbor fia meghalt, helyette Hadad kormányzott mint király. Városát Painak hívták. Felesége Mehetábel volt, a Me-Szachab-i Matred lánya.

40. Ezek Ézsau törzsfõi, nemzetségük, lakóhelyük és nevük szerint: Timna törzsfõ, Alva törzsfõ, Jetet törzsfõ,

41. Oholibáma törzsfõ, Ela törzsfõ, Pinon törzsfõ,

42. Kenász törzsfõ, Temán törzsfõ, Mibcár törzsfõ,

43. Magdiel törzsfõ, Iram törzsfõ. Ezek Edom törzsfõi lakóhelyük szerint az országban, amit birtokba vettek. Ez Ézsaunak, az edomiták õsatyjának családfája.

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina