1. kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV kai eidon ek thV qalasshV qhrion anabainon econ kefalaV epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV

2. kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi podeV autou wV arktou kai to stoma autou wV stoma leontoV kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn

3. kai eidon mian twn kefalwn autou wV esfagmenhn eiV qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasqh en olh th gh opisw tou qhriou

4. kai prosekunhsan ton drakonta oV edwken exousian tw qhriw kai prosekunhsan to qhrion legonteV tiV omoioV tw qhriw tiV dunatai polemhsai met autou

5. kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmiaV kai edoqh autw exousia poihsai mhnaV tessarakonta duo

6. kai hnoixen to stoma autou eiV blasfhmian proV ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touV en tw ouranw skhnountaV

7. kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autouV kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoV

8. kai proskunhsousin autw panteV oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata en th biblw thV zwhV tou arniou esfagmenou apo katabolhV kosmou

9. ei tiV ecei ouV akousatw

10. ei tiV aicmalwsian sunagei eiV aicmalwsian upagei ei tiV en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistiV twn agiwn

11. kai eidon allo qhrion anabainon ek thV ghV kai eicen kerata duo omoia arniw kai elalei wV drakwn

12. kai thn exousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai touV katoikountaV en auth ina proskunhswsin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou

13. kai poiei shmeia megala ina kai pur poih katabainein ek tou ouranou eiV thn ghn enwpion twn anqrwpwn

14. kai plana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toiV katoikousin epi thV ghV poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhsen

15. kai edoqh autw dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh osoi an mh proskunhswsin thn eikona tou qhriou ina apoktanqwsin

16. kai poiei pantaV touV mikrouV kai touV megalouV kai touV plousiouV kai touV ptwcouV kai touV eleuqerouV kai touV doulouV ina dwsh autoiV caragma epi thV ceiroV autwn thV dexiaV h epi twn metwpwn autwn

17. kai ina mh tiV dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoV autou

18. wde h sofia estin o ecwn ton noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmoV gar anqrwpou estin kai o ariqmoV autou cxV

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina