28. kai huloghsen autouV o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV kai arcete twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai pantwn twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina